Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pomoc psychologiczna pacjentom z chorobami reumatycznymi na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Mojs | Beata Warchulska | Włodzimierz Samborski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 2;
Start page: 121;
Date: 2010;
Original page

Keywords: choroby reumatyczne | zaburzenia emocjonalne | psychoterapia

ABSTRACT
W koncepcjach chorób psychosomatycznych czynniki psychologiczneodgrywają istotną rolę zarówno w powstawaniu, jaki w znoszeniu choroby oraz powstawaniu niepełnosprawności.Charakter choroby oraz sposób jej leczenia wpływają niekorzystniena stan emocjonalny pacjentów, którzy często są przygnębieni,apatyczni, zniechęceni, nie radzą sobie ze stresem związanymz lękiem o przyszłość. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS)wśród czynników bezpośrednio związanych z chorobą, które mająistotny wpływ na rozwój zaburzeń emocjonalnych oraz rozwój niepełnosprawności,wskazuje się: ból, aktywność choroby, uszkodzeniestawów i tkanek okołostawowych, zmiany pozastawowei powikłania układowe. Dodatkowo podaje się czynniki niezależneod choroby, w tym czynniki demograficzne i psychospołeczne,takie jak: wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne, stan socjalnoekonomiczny,poziom wykształcenia, choroby współistniejącei środowisko. W artykule przedstawiono formy i techniki psychologicznepracy z pacjentem, której celem jest obniżenie poziomubólu i jego dekatastrofizacja, przestrzeganie zaleceń lekarskich,najdłuższe utrzymywanie sprawności fizycznej, podejmowaniecodziennych aktywności życiowych i przeciwdziałanie powstawaniuzaburzeń sfery emocjonalnej, w tym depresji.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program