Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Porównanie klasycznej i zmodyfikowanej nekrosektomii z laparostomią w leczeniu powikłań ostrego zapalenia trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paweł Lampe | Marek Olakowski | Jarosław Słota | Andrzej Wojtyczka | Leszek Stefański | Zbigniew Gruszka

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 237;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: martwica trzustki | ropień trzustki | nekrosektomia | laparostomia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Chirurgiczne leczenie powikłań ostrego zapalenia trzustki (ozt) nadal pozostaje trudnym problemem klinicznym. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie wstępnych wyników leczenia chirurgicznego powikłań ozt zmodyfikowaną techniką nekrosektomii i laparostomii - z dodatkowym wykorzystaniem dyssektora ultradźwiękowego do usuwania martwiczych tkanek i gąbki garamycynowej jako miejscowej protekcji przed zakażeniem. Materiał i metody: Porównano dwie grupy chorych leczonych chirurgicznie w latach 1996-1998 z powodu septycznych powikłań ozt. Grupę I stanowiło 30 chorych leczonych klasyczną nekrosektomią i laparostomią (KNL), a grupę II - 17 chorych leczonych zmodyfikowaną nekrosektomią i laparostomią (ZNL). Wyniki: U sześciu chorych (35%) z grupy leczonej ZNL i siedmiu (23%) z grupy leczonej KNL uzyskano szybką poprawę stanu klinicznego. Liczba powikłań pooperacyjnych była porównywalna w obu grupach. ?miertelność pooperacyjna wynosiła 18% (3 chorych) w grupie leczonej ZNL i 37% (11 chorych) w grupie leczonej KNL (różnica nieistotna statystycznie). Stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie liczby wymiany setonów w znieczuleniu ogólnym i skrócenie czasu hospitalizacji w grupie leczonej ZNL. Wnioski: 1. Zastosowanie dyssektora ultradźwiękowego skraca okres demarkacji martwicy trzustki i tkanek okołotrzustkowych. 2. Gąbka garamycynowa stanowi skuteczną protekcję przed wczesnym zakażeniem tkanek rany laparostomijnej. 3. Zastosowanie ZNL zmniejsza liczbę powtórnych rewizji rany w znieczuleniu ogólnym, czas hospitalizacji i koszty leczenia powikłań ozt w porównaniu z metodą klasyczną.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions