Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Porównanie obrazu klinicznego zakażeń rotawirusowych u niemowląt karmionych naturalnie i sztucznie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Gąsiorowska | Marika Reszczyńska | Anna Lichszteld | Beata Jakubowska | Anna Dąbrowska | Eliza Łężyk | Lech Giziński | Magdalena Pilarska | Karolina Pawelska | Łukasz Prątnicki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 2;
Start page: 232;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: infekcja rotawirusowa | niemowlęta | karmienie naturalne | karmienie sztuczne

ABSTRACT
Wprowadzenie: Jedną z najczęstszych przyczyn ostrych biegunek u niemowląt i małych dzieci jest zakażenie wywołane przez rotawirusy. Uważa się, że karmienie naturalne ma wpływ na zachorowalność oraz przebieg kliniczny tych schorzeń. Celem pracy było porównanie obrazu klinicznego biegunek o etiologii rotawirusowej u niemowląt karmionych naturalnie i sztucznie. Materiał i metody: Analizą objęto dokumentację medyczną 160 niemowląt (65 dziewczynek i 95 chłopców) w wieku od 1 do 12 miesiąca życia, hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w latach 1999-2005. Wyniki: Wśród 160 niemowląt z potwierdzonym zakażeniem rotawirusowym 27 było karmionych naturalnie, natomiast 133 — sztucznie. Wymioty występowały u 81% pacjentów karmionych naturalnie i u 74% karmionych sztucznie. Gorączka występowała u 78% pacjentów karmionych naturalnie i u 61% karmionych sztucznie, a objawy infekcji dróg oddechowych, takie jak: kaszel i katar stwierdzono odpowiednio u 30% i 41% badanych. Zakażenia rotawirusem w szpitalu dotyczyły częściej pacjentów karmionych sztucznie niż karmionych naturalnie (odpowiednio 50% i 37%), jednak różnice nie były istotne statystycznie. Czas trwania objawów do momentu hospitalizacji wynosił powyżej 24 godzin u niemowląt karmionych naturalnie i poniżej 24 godzin u karmionych sztucznie. Wymioty trwały średnio jedną dobę w obu analizowanych grupach, natomiast luźne stolce - 6 dób w grupie dzieci karmionych naturalnie i 5 dób w grupie dzieci karmionych sztucznie. Całkowity czas trwania choroby wynosił w obu grupach średnio 6 dób. Reasumując, wykazano że przebieg kliniczny zakażeń rota wirusowych u niemowląt karmionych naturalnie i sztucznie nie różnił się w sposób istotny statystycznie. Wniosek: Karmienie naturalne nie wpływa na przebieg kliniczny zakażeń rotawirusowych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions