Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Porównanie użyteczności trzech pośrednich testów czynnościowych trzustki dla oceny stopnia zdrowienia pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki po zabiegach chirurgicznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dorota Diakowska | Witold Knast | Piotr Szelachowski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 129;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przewlekłe zapalenie trzustki | testy czynnościowe trzustki | lipidy w kale | elastaza 1 w kale

ABSTRACT
Wprowadzenie: Mimo wprowadzenia nowych metod do diagnostyki klinicznej ocena czynności zewnątrzwydziel-niczej trzustki jest nadal pomocna w rozpoznawaniu przewlekłego zapalenia trzustki (pzt) i monitorowaniu wyników jego leczenia, także leczenia operacyjnego. Cel pracy: Celem pracy było porównanie użyteczności pośrednich testów czynnościowych trzustki: ilości lipidów całkowitych wydalanych w kale dobowym, stężenia lipidów w kale i stężenia elastazy 1 w kale, do oceny stopnia zdrowienia pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki (pzt) po zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 27 chorych z pzt, przebywających w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego AM we Wrocławiu w latach 2000-2001. Chorzy poddani byli zabiegom operacyjnym, a następnie leczeni substytucyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 15 pacjentów z przepuklinami brzusznymi. U wszystkich badanych wykonano następujące oznaczenia: ilość tłuszczów wydalanych na dobę w stolcu, stężenie lipidów w kale i stężenie elastazy 1 w kale. Do porównania zmian masy ciała pacjentów z pzt zastosowano indeks masy ciała (BMI). Chorym na pzt wykonano badania trzykrotnie: przed zabiegiem operacyjnym, do 1 miesiąca po operacji i co najmniej miesiąc po operacji. Wyniki: Przed operacją chorzy na pzt mieli masę ciała poniżej normy (BMI=18,3∓2,75), wysoką ilość lipidów całkowitych wydalanych w kale wciągu doby (22,04∓ 12,83 g/24 godz.), wysokie stężenie lipidów w kale (9,61 ∓4,23 g%) i niskie stężenie elastazy 1 w kale (46,3∓23 ug E/g kału). Po zastosowaniu leczenia operacyjnego (resekcyjnego lub drenującego) nastąpiło obniżenie ilości lipidów całkowitych wydalanych w kale dobowym (11,82∓7,28 g/24 godz.), zmniejszenie stężenia lipidów w kale (6,02∓3,25 g%) i podwyższenie stężenia elastazy 1 w kale (73,3∓80,8 ug E/g kału). Po dalszym okresie leczenia u chorych nastąpił wzrost masy ciała (BMI=21,8∓3,6), obniżenie ilości lipidów wydalanych w kale dobowym (6,82∓2,7 g/24 godz.), obniżenie stężenia lipidów w kale (4,39∓2,31 g%) i podwyższenie stężenia elastazy 1 w kale (100∓93,4ug E/g kału). Czułość testu elastazowego wynosiła 89%, badanie stężenia lipidów w kale miało czułość 93%, a badanie ilości lipidów całkowitych wydalanych w kale dobowym miało czułość 100%.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions