Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Porównawcza ocena gęstości kolonizacji Helicobacter pylori i stopnia zapalenia błony śluzowej części odźwiernikowej i trzonu żołądka u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiesław Dura | Bożena Murawska | Agnieszka Szmytkowska | Danuta Celińska-Cedro | Jerzy Socha

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 333;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | gęstość | hodowla ilościowa | gen cagA | zapalenie błony śluzowej żołądka

ABSTRACT
Wstęp: Pałeczka Helicobacter pylori (H.p.) jest podstawowym czynnikiem etiologicznym przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Dotychczasowe obserwacje prowadzone u dorosłych, związane z oceną gęstości H.p. w bioptatach żołądkowych, wskazują na związek intensywności zmian zapalnych śluzówki z wielkością kolonizacji i genotypem H.p. U dzieci nadal prowadzi się zbyt mało badań, a ich wyniki są rozbieżne. Cel pracy: Celem naszej pracy była ocena związku między gęstością H.p. a obecnością genu cagA i stopniem zmian zapalnych śluzówki w części odźwiernikowej i trzonie żołądka u dzieci. Materiał i metody: Badaniami objęto 80 dzieci z bólami brzucha w wieku 7-18 lat. Ocenę prowadzono uwzględniając: przewlekłość procesu zapalnego (stopień nacieczenia limfocytami i komórkami plazmatycznymi), aktywność procesu zapalnego (stopień nacieczenia granulocytami obojętnochłonnymi), zanik cew gruczołowych błony śluzowej, obecność metaplazji jelitowej oraz stopień nasilenia kolonizacji H.p. i ich topografię (w świetle gruczołu, na powierzchni nabłonka, między komórkami nabłonkowymi). Dokonując oceny półilościowej, stosowano wizualną skalę zapalenia 0-3 (norma, niewielkiego, średniego i dużego stopnia). Hodowlę ilościową przeprowadzano przez pobranie każdego wycinka i umieszczenie go w 50 ?l soli fizjologicznej, a następnie ważono je oraz homogenizowano. Homogenaty rozcieńczano 10-krotnie i wysiewano na selektywne podłoża. Identyfikację prowadzono według standardowych metod. Aby zidentyfikować gen cagA, zastosowano metodę PCR z użyciem par primerów (Luni1 + Lcag1 i R008 + D008). Wyniki: W badanej grupie u 35 dzieci stwierdzono zakażenie H.p. o różnym stopniu kolonizacji - 102-109 CFU/mg bioptatu (CFU - colony forming units). Wysoka gęstość (107-109 CFU/mg) częściej wiązała się z obecnością genu cagA niż z jego brakiem i korespondowała z dużym stopniem zmian zapalnych, szczególnie w bioptatach z odźwiernika żołądka. Wielkość kolonizacji H.p. w trzonie żołądka nie była związana ani z wielkością zapalenia, ani z aktywnością procesu zapalnego. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań wykazaliśmy, że ocena wielkości kolonizacji szczepami cagA(+) może być dobrym markerem patogennym w zakażeniu H.p. u dzieci.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona