Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postmodern Dönemde Ontolojik Anlam Aracı Olarak Dinî Kimlik
Religious İdentity as Means of Ontological Meaning in Postmodern Period

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erol ERKAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1825;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Religion | postmodernism | religious identity | ontological meaning Din | postmodernizm | dinî kimlik | ontolojik anlam

ABSTRACT
First of all, identity is the source of meaning revealing the basic points related with the existence of human. İndividual defines and positions himself through ıdentity. In other words, identity is related with internalized insights that about what is meaningful for the person.Since the day of existence human has been in need of giving meaning tohis existence and positioning himself in the universe where he lives.Effort of human that giving meaning to himself and unirverse is one ofthe main features that separates him from other creatures. This effortwill continue as long as existence of human continued. In accordancewith this need, human had several attempts in the historical process.One of human’s effort that giving meaning to the existence is religion.Religion responded for these efforts of people especially in premodernperiod. But the presence of religion has been a matter of debate withmodernity and it was foreseen to be vanished in time. Althoughrelatively weakened, the impact of religion on society continued and asa reference of meaning and direction in today’s world; religion is stillexisting. Thus for today, religion has taken its place as an importantfactor for the formation of identity. Religion also has offered analternative identity in everyday life of individuals by allowing thatpositioning of themselves in different. Kimlik her şeyden önce insanın varlığıyla ilgili dayanak noktalarını açığa çıkaran anlam kaynağıdır. Birey kendini kimlik aracılığıyla tanımlar ve konumlandırır. Diğer bir ifadeyle kimlik, kişi için neyin anlamlı olduğuna dair içselleştirdiği anlayışlarla ilişkilidir. İnsan varolduğu günden buyana kendi varlığı ve içinde dünyaya geldiği evreni anlamlandırma ve kendisini konumlandırma gereksinimi duymuştur. İnsanın varlığı ve evreni anlamlandırma çabası onu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biridir. İnsan varlığını sürdürdüğü sürece onun bu çabası da devam edecektir. Tarihi süreç içerisinde insan bu ihtiyaç doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunmuştur. İnsanın varlığı anlamlandırma çabalarından biri de kuşkusuz din olmuştur. İnsan din aracılığıyla evreni tutarlı bir varlık olarak algılama gayretine girmiştir. Din, bireyin tutarlı bir anlam dünyası inşa etmesine zemin teşkil etmiştir. Böylelikle din varlık dünyasıyla bağları koparılan insanın kimlik bunalımına düşmesini engellemiştir. Din, insanın kendisini ve evreni anlamlandırma çabalarına özellikle modernlik öncesi cevap sunmuştur. Fakat modernlik ile birlikte dinin varlığı tartışma konusu olmuş, hatta dinin zamanla yok olacağı öngörülmüştür. Ancak her ne kadar dinin toplum üzerinde etkisi nispeten zayıflasa da devam etmiş, din hâlâ günümüz dünyasında insanların anlam ve istikamet referansı olarak varlığını sürdürmüştür. Böylelikle bugün için din kimliğin teşekkülünde önemli bir faktör olarak yerini almıştır. Ayrıca din, bireylerin gündelik yaşamda kendilerini farklı konumlandırmalarına imkân tanıyarak alternatif bir kimlik sunmuştur.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program