Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Potential of Greenhouse Gas Reduction Producing and Using Biodiesel from Fatty Waste Šiltnamio dujų mažinimo potencialas, gaminant ir naudojant biodyzeliną iš riebalinių atliekų

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina MONTRIMAITĖ | Jurgis STANIŠKIS | Asta Marytė LAPINSKIENĖ

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 34;
Date: 2011;
Original page

Keywords: sustainability criteria of biofuels | life cycle | rape methyl ester (RME) | biodiesel | fatty waste | greenhouse gas

ABSTRACT
Resolution of climate change, economy and energy decentralization problems is related to development of biofuel use and production. An increase in biofuel use and production is to ensure the reduction in greenhouse gas emissions. Following a life cycle method comparative analysis of rape methyl ester and diesel before their use in diesel engines has indicated that in production of rape methyl ester the growing of rape seeds consumes 56% of energy whose expenditure is directly dependent on rape productivity. In order to decrease energy expenditures the use of fatty waste is expedient. It is determined that production of biodiesel from frying fats yields 1.37 MJ and 98.15 g CO2eq. economy for one MJ of product compared to diesel. Potential of used fats methyl ester greenhouse gas reduction in the life cycle reaches 0.87 and is 27% greater that that of rape methyl ester. Used fats methyl ester meets balance criteria therefore in our country the waste collection system from food industry and catering enterprises is to be established. Klimato kaitos, ekonomikos ir energetinės atskirties problemų sprendimas susijęs su biodegalų naudojimo ir gamybos plėtra. Didinant biodyzelino naudojimą ir gamybą, būtina užtikrinti ir šiltnamio dujų išlakų mažėjimą. Taikant būvio ciklo metodą, atlikta rapso metilo esterio ir dyzelino lyginamoji analizė iki panaudojimo dyzeliniuose varikliuose, kuri parodė, kad gaminant rapso metilo esterį rapsų sėkloms auginti sunaudojama (56 %) energijos, kurios sąnaudos tiesiogiai priklauso nuo rapsų derlingumo. Siekiant mažinti energijos sąnaudas, biodyzelino gamybai tikslinga ieškoti alternatyvių žaliavų. Nustatyta, kad gaminant biodyzeliną iš kepimui panaudotų riebalų gaunama 1,37 MJ ir 98,15 g CO2ekv ekonomija 1 MJ pagamintos produkcijos, palyginti su dyzelinu. Panaudotų riebalų metilo esterio šiltnamio dujų redukcijos potencialas būvio cikle siekia 0,87 ir yra 27 % didesnis už rapso metilo esterio šiltnamio dujų redukcijos potencialą. Panaudotų riebalų metilo esteris atitinka subalansuotumo kriterijus, todėl mūsų šalyje būtina sukurti atliekų surinkimo sistemą iš maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonių.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions