Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sławomir Stawicki | Krzysztof J. Filipiak | Emil Wojda | Ewa Kowalik | Aleksandra Wisłowska | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 1;
Start page: 17;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: powiększenie lewego przedsionka | elektrokardiografia | echokardiografia

ABSTRACT
Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stwierdzanym w badaniu echokardiograficznym M-mode i 2-D powiększeniem lewego przedsionka (LA) a stosowanymi w praktyce klinicznej kryteriami elektrokardiograficznymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 kolejnych pacjentów (pts): 9 kobiet i 31 mężczyzn w wieku od 39 do 85 lat (średni wiek: 64±;9 lat), u których wymiar lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przy-mostkowej w osi długiej wynosił >4,0 cm. Z badania wyłączono pts z przewlekłym migotaniem przedsionków, z wszczepionym układem stymulującym, z zespołem preekscytacji oraz ze sztuczną zastawką mitral-ną i aortalną. W badaniu echokardiograficznym oceniano wielkość i objętość LA. W prezentacji M-mode wymiar LA (AP) i objętość LA (A,). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej dwujamowej wymiar mniejszy LAfN^, wymiar większy LA (N2), pole przekroju LACA^ i objętość LA(V2). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej czterojamowej wymiar górno-dolny LA (M^, wymiar boczno-przyśrodkowy LA (M2), pole przekroju LA (A2) i objętość LA (V3). W standardowym badaniu EKG obliczano 3 uznane kryteria powiększenia LA - czas trwania załamka P (TP), wskaźnik Macruza (WMA) i wskaźnik Morrisa (WMO). Wyniki: Znamienną korelację wykazano pomiędzy WMO a ocenianą echokardiograficznie V1, A2, AP, M1, N2 (odpowiednio wartości r = 0,49, 0,45, 0,41, 0,39, 0,32). Znamienną korelację wykazano również pomiędzy WMA a ocenianą echokardiograficznie V3, M2 (odpowiednio wartości r = 0,40, 0,32). Nie wykazano istotnej korelacji pomiędzy TP a ocenianą echokardiograficznie wielkością i objętością LA. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że elektrokardiograficzny wskaźnik Morrisa najlepiej oddaje rzeczywiste powiększenie LA oceniane w standardowym badaniu echokardiograficznym. Powinien być rekomendowany do elektrokardiograficznej oceny powiększenia LA.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program