Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Poziom glutationu i aktywność GSH-zależnych enzymów u chorych na raka żołądka - badania wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hanna Czeczoł | Dorota ?cibior | Michał Skrzycki | Małgorzata Podsiad | Zofia Porembska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 107;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak żołądka | glutation | peroksydaza glutationowa | reduktaza glutationowa | transferaza glutationowa

ABSTRACT
Wprowadzenie: Rak żołądka, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci z powodu choroby nowotworowej. W procesie kancerogenezy - na etapie inicjacji, promocji i progresji - uczestniczą wolne rodniki tlenowe (ROS - reactive oxygen species). W obronie komórek przed skutkami stresu oksydacyjnego biorą udział enzymy antyoksydacyjne i nieenzymatyczne antyoksydanty. Szczególnie ważną rolę spełnia glutation (GSH) i współdziałające z nim enzymy (peroksydaza glutationowa - GSH-Px, reduktaza glutationowa - GSH-R i transferaza glutationowa - GST) obecne w tkankach oraz krwi obwodowej. Cel pracy: Określenie poziomu zredukowanego glutationu oraz współdziałających z nim enzymów w surowicy krwi oraz wycinkach tkanek (nowotworowej i kontrolnej) pochodzących od osób chorych na raka żołądka. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 10 chorych z rakiem żołądka. Poziom zredukowanego glutationu (GSH) oraz aktywności GSH-Px, GSH-R i GST oznaczano w surowicy krwi i ekstraktach tkankowych. Krew do badań pobierano 1 dzień przed operacją i 6 dni po resekcji guza. Wyniki: W tkance nowotworowej stwierdzono niższy poziom zredukowanego glutationu w porównaniu z tkanką kontrolną, pochodzącą z otoczenia guza. W przed- i pooperacyjnej surowicy krwi jego ilość była niższa w stosunku do ilości w surowicy krwi pochodzącej od zdrowych dawców (grupa kontrolna). Aktywność badanych enzymów (GSH-Px, GSH-R i GST) była wyższa w tkance nowotworowej w porównaniu do zdrowej tkanki żołądka. W przed-, jak i pooperacyjnej surowicy krwi pobranej od chorych na raka żołądka, stwierdzono obniżenie aktywności GSH-Px w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast aktywność GST była wyższa w obu badanych surowicach w porównaniu z kontrolą. W surowicy krwi pobranej od chorych przed operacją, aktywność GSH-R była niższa zarówno w stosunku do kontroli, jak i surowicy pobranej 6 dni po resekcji guza. Podwyższenie aktywności GSH-R w porównaniu z kontrolą zaobserwowano w pooperacyjnej surowicy krwi. Wnioski: Uzyskane wyniki badań wskazują na zaburzenia w funkcjonowaniu systemu antyoksydacyjnego u chorych na raka żołądka. ?wiadczą o tym zmiany w poziomie zredukowanego glutationu, jak i aktywności współdziałających z nim enzymów. Zmiany te dotyczą zarówno tkanki guza, jak i krwi obwodowej.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program