Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The predictive validity of the selection battery used for junior leader training within the South African national defence force

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Johannes Muller | Johann Schepers

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 29;
Issue: 3;
Date: 2003;
Original page

Keywords: Selection battery | Junior leader training | National defence force | South Africa

ABSTRACT
The principal objective of the study was to determine the predictive validity of the test battery used for the selection of junior leaders in the South African National Defence Force. A sample of 96 respondents completed certain indices of the SPEEX-Battery as well as the Advanced Ravens Progressive Matrices test. The test results were compared with the course results. Using canonical correlation analysis, a highly significant relationship was found between the independent variables and the dependent variables (r = 0,787; p is less than 0,00005). The predictors with the highest loadings were cognitive ability, conceptualisation, reading comprehension, listening potential, physical stress, and mental stress. Opsomming Die hoofdoelwit van die studie was om die voorspellingsgeldigheid van die toetsbattery vir keuring van junior leiers in die Suid Afrikaanse Nasionale Weermag te evalueer. ’n Steekproef van 96 respondente het sekere indekse van die SPEEX-Battery asook die Advanced Ravens Progressive Matrices toets voltooi. Die toetsresultate is vervolgens vergelyk met die kursusuitslae. Die veranderlikes is aan kanoniese korrelasie-ontleding onderwerp wat ’n betekenisvolle verwantskap opgelewer het tussen die onafhanklike veranderlikes en die afhanklike veranderlikes (r = 0,787; p is kleiner as 0,00005). Die voorspellers met die hoogste ladings was kognitiewe vermoë, konseptualisering, leesbegrip, luisterpotensiaal, fisieke stres en psigiese stres.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona