Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PROPOSAL OF ATTRACTIVE MODEL OF TEACHING ON THE EXAMPLE OF AGRITOURISM COURSE / Návrh atraktívneho modelu výučby na príklade predmetu Agroturistika

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Otepka Pavol | Habán Miroslav

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 18;
Issue: 7;
Start page: 2;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Tourism | Rural tourism | Agritourism | Lecture | Practical exercises | Field trip | Project

ABSTRACT
The aim of the work is to improve the attractiveness of the Course „Agritourism", which is compulsory to be taught in first level of university degree program 6.1.1: Sustainable Agriculture and Rural Development. Preparation of the Course includes theory (preparation of lectures and exercises) but also the practical part (realization of terrain exercises - excursions). This Course provides the basics of tourism, rural tourism, marketing and management of tourism services in rural areas and agricultural farms. The process of teaching is carried out in collaboration with students and the teacher in the form of didactic cycle. Scheduled presentations are realized in the lecture room by Power-Point presentation of individual chapters. They are supported by video presentations of general issues of agritourism as well as some presentations of properly operating agritourism businesses. The planned exercises are conducted in blocks that are in the design of practical education for the development of the business plans for rural tourism and agritourism purposes. Students have the opportunity to get familiar with practical examples of already prepared, even if possible real projects. The compulsory excursion is aimed to visit starting or already operating a facility for rural tourism and agritourism. During the excursion, students also visit selected tourist attractions of the Slovak countryside. At the marketing specialized excursion, students have the opportunity to experience the atmosphere of the current ongoing major events aimed at promoting tourism in Slovakia, or if it is necessary in nearby towns and cities in neighboring states; for example: Hungary (Budapest), Austria (Vienna) and the Czech Republic (Brno, Prague). This course is a part of exam of the final state examination for a bachelor's degree study program 6.1.1: Sustainable agriculture and rural development.Cieľom príspevku je zdokonalenie a zatraktívnenie predmetu „Agroturistika“, ktorý sa povinne vyučuje na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania pre študijný program 6.1.1 Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Príprava predmetu zahŕňa teoretickú (príprava prednášok a cvičení) ale aj praktickú časť (zabezpečenie realizácie terénnych cvičení – exkurzií). Uvedený predmet poskytuje študentom základy cestovného ruchu, vidieckeho turizmu, marketingu a manažmentu služieb cestovného ruchu na vidieku a na poľnohospodárskych farmách. Proces výučby sa realizuje v súčinnosti učiteľa so študentami v podobe didaktického cyklu. Plánované prednášky z predmetu sú realizované v prednáškovej miestnosti formou Power-Pointovej prezentácie jednotlivých kapitol, ktoré sú doplnené o video prezentácie v prípade viacerých prednášok týkajúcich sa prezentácie všeobecnej problematiky agroturizmu ako aj videoukážky z niektorých fungujúcich agroturistických zariadení na Slovensku aj v zahraničí. Plánované praktické cvičenia sú realizované v blokoch, v ktorých prebieha praktická projektová výučba pri tvorbe podnikateľských plánov (zámerov) vo vidieckom turizme. Študenti majú možnosť zoznámiť sa aj s praktickými ukážkami už vypracovaných, príp. aj reálnych projektov. Na povinne absolvovanej exkurzii študenti navštívia začínajúce alebo už určitú dobu fungujúce zariadenia vidieckeho turizmu a agroturizmu. Pre spestrenie programu exkurzie študenti navštívia aj vybrané turistické atrakcie slovenského vidieka. Na marketingovo špecializovanej exkurzii študenti majú možnosť zažiť atmosféru významného aktuálne prebiehajúceho podujatia zameraného na propagáciu cestovného ruchu na Slovensku, príp. v blízkych mestách v susedných štátoch, napr. Maďarsko (Budapešť), Rakúsko (Viedeň) a Česká republika (Brno, Praha). Uvedený predmet je súčasťou kolokviálnej skúšky na štátnych záverečných skúškach pre bakalársky stupeň štúdia študijného programu 6.1.1 Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions