Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prvý ročník predmetovej súťaže žiakov v technickej olympiáde na Slovensku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kozík Tomáš | Širka Ján | Bánesz Gabriel | Lukáčová Danka

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 19;
Issue: 5;
Start page: 9;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Educational System | Technology | Curricular Competition | Technical Olympiad

ABSTRACT
In the academic year 2010/2011, the Ministry of Education of the Slovak Republic for the first time announced Technical Olympiad - the curricular competition for school pupils of lower secondary level. Ministry of Education commissioned Constantine the Philosopher University in Nitra to guarantee the professional part of the competition and the youth organization IUVENTA to coordinate it. The Technical Olympiad was held in all regions of Slovakia at 46 places with 1219 participants. The nationwide round of Technical Olympiad took place on 8 April 2011 in the premises of Combined School in Martin and was attended by the regional rounds winners. Pupils Dunaj Kamil and Karľa Štefan, the representatives of Primary School in Snina, have become the winners of the first year of the competition. The competition has had a positive response among the participating and cooperating schools. Representatives of regional education offices also took the positive attitude towards the competition. Mr. Jaroslav Vančo, the State Secretary of Ministry of Education attended the final evaluation and the price award ceremony of the nationwide round of Technical Olympiad.V školskom roku 2010/2011 bola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) prvý krát vyhlásená predmetová súťaž pre žiakov škôl nižšieho sekundárneho stupňa s názvom Technická olympiáda. MŠVVaŠ SR poverilo odbornou garanciou súťaže Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre a koordináciou súťaže Slovenský inštitút mládeže IUVENTA. Súťaže Technickej olympiády sa uskutočnili vo všetkých krajoch Slovenska na 46 miestach s počtom zúčastnených 1219 žiakov. Celoslovenské kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo 8. 4. 2011 v priestoroch Spojenej školy v Martine a zúčastnili sa ho víťazi krajských kôl. Víťazom prvého ročníka celoštátnej súťaže Technická olympiáda sa stali zástupcovia základnej školy zo Sniny, žiaci Kamil Dunaj a Štefan Karľa. Súťaž mala pozitívny ohlas medzi zúčastnenými a spolupracujúcimi školami. Kladný postoj k súťaži zaujali aj predstavitelia Krajských školských úradov. Záverečného hodnotenia celoštátneho kola Technickej olympiády sa zúčastnil a ceny odovzdal štátny tajomník MŠVVaŠ SR pán Mgr. Jaroslav Vančo.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil