Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 4;
Start page: 241;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zawał prawej komory | diagnostyka | tkankowa echokardiografia doplerowska

ABSTRACT
Wprowadzenie: Rozpoznanie zawału prawej komory (right ventricular myocardial infarction - RVMI) towarzyszącego zawałowi ściany dolnej stanowi w dalszym ciągu wyzwanie, któremu trudno podołać dysponując tylko standardowym badaniem echokardiograficznym bądź zapisem EKG. Cel pracy: Ocena przydatności tkankowej echokardiografii doplerowskiej (tissue Doppler echocardiography - TDE) a w szczególności pomiaru prędkości skurczowej wolnej ściany prawej komory (TDE systolic velocity of right ventricular free wall - S'T) i wskaźnika Tei (local myocardial performance index of right ventricle - RVMPI), w ocenie funkcji skurczowej prawej komory i rozpoznawaniu RVMI. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 52 pacjentów (wiek 51±10 lat; 20 kobiet) w ostrej fazie zawału serca ściany dolnej z proksymalną okluzją prawej tętnicy wieńcowej (right coronary artery - RCA), z rozpoznanym przy użyciu EKG zawałem prawej komory. RVMI został rozpoznany na podstawie uniesień odcinka ST>O,1 mV w oprowadzeniach prawokomorowych V4R-V6R. Dodatkowo dobrano pod względem płci i wieku oraz obecności czynników ryzyka grupę 52 pacjentów (wiek 51± 10 lat; 20 kobiet) z izolowanym zawałem serca ściany dolnej (myocardial infarction - Ml) z okluzją zlokalizowaną w RCA, u których w zapisie EKG nie obserwowano zmian charakterystycznych dla RVMI. Ponadto jako grupę kontrolną włączono 33 zdrowych ochotników bez chorób układu krążenia w wywiadzie, z prawidłowym wynikiem testu wysiłkowego (wiek 49±6 lat; 16 kobiet). Badanie TDE wykonywano w drugiej dobie zawału. W projekcji koniuszkowej czterojamowej po aktywowaniu TDE rejestrowano skurczowe S'T oraz rozkurczowe prędkości ruchu wolnej ściany prawej komory (wczesna E'T i późna A'T prędkość rozkurczowa) na wysokości pierścienia zastawki trójdzielnej. Ponadto mierzono w obrębie wolnej ściany prawej komory czas trwania wychylenia skurczowego (time of S'T duration - ETs'), czas skurczu izowolumetrycznego (isovolumetric systolic time of right ventricular free wall - ICTRV) i czas rozkurczu izowolumetrycznego (isovolumetric relaxation time of right ventricular free wall IRTRV) a następnie obliczano RVMPI. Wyniki: Najniższe wartości S'T występowały u pacjentów z RVMI, w porównaniu do chorych z izolowanym zawałem ściany dolnej i do grupy kontrolnej p
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona