Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Wiśniewska | Wojciech Kułak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 4;
Start page: 218;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: mózgowe porażenie dziecięce | emocje rodziców

ABSTRACT
Wprowadzenie: Rola rodziny w opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym jest szczególnie trudna ze względu na przewlekłość tego zespołu oraz przeżycia emocjonalne rodziców. Cel pracy: Celem badań było porównanie kondycji psychospołecznej rodzin z dziećmi z porażeniem mózgowych z rodzinami dzieci zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto 133 rodziny posiadające dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 2 do 18 lat, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego. Stan zdrowia dzieci był zróżnicowany pod względem postaci mózgowego porażenia dziecięcego i stopnia niepełnosprawności. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety; w analizie statystycznej posłużono się testem χ2. Wyniki: Rodzicom dzieci niepełnosprawnych często towarzyszą lęk o przyszłość, szczególnie o los dziecka po ich śmierci, uczucie braku sił do życia i rozgoryczenie. Między małżonkami częściej występują konflikty związane z zakresem opieki nad dzieckiem, sensem małżeństwa i rodzicielstwa. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, podobnie jak rodzice zdrowych dzieci, wskazują zdrowie, szczęście rodzinne i wychowanie dzieci jako najważniejsze wartości w życiu. Połowa rodziców twierdziła, że akceptuje fakt niepełnosprawności, że wniosło ono do życia rodzinnego wiele pozytywnych relacji. Wnioski: Rodzicom chorych dzieci w życiu często towarzyszą uczucia negatywne. Respondenci z tej grupy w porównaniu z grupą kontrolną niżej oceniają relacje małżeńskie i wskazują na występowanie konfliktów związanych z sensem rodzicielstwa i małżeństwa. Wsparcie emocjonalne jest ważnym elementem pomocy na każdym etapie życia rodzinnego.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions