Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

RAFTİNG KATILIMCILARININ RAFTİNG KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erkan Faruk Şirin | Fatih BEKTAŞ | Gülsen KARAMAN | Gonca Korucu Aytan

Journal: Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
ISSN 1307-6477

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 207;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Metafor | rafting | nitel araştırma

ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı “rafting” kavramına yönelik rekreatif amaçlı rafting yapan katılımcıların sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkartmaktır. Çalışmaya 2011 yılında Fırtına vadisi, Fırtına deresinde rafting yapan 98 kadın (Xyaş=28.12±8.70) ve 105 erkek (Xyaş=28.44±9.37) olmak üzere toplam 203 (Xyaş=28.29±9.03) kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri katılımcıların “Rafting …………..gibidir, çünkü………..” cümlesini tamamlattırılarak elde edilmiştir. Bu şekilde her katılımcının rafting kavramına ilişkin bir metafor üretmesi beklenmiştir. Bu çalışmada olgubilim araştırma deseni kullanılmış ve verilerinin analizi içerik analiz tekniğiyle yapılmıştır. Katılımcıların rafting kavramına ilişkin algıları metafor analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu kapsamda, katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar “Rafting” kavramına ilişkin toplam 46 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından irdelenerek 6 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, “Rafting” kavramını, katılımcıların %38’i yaşamın ifadesi, %25’i bağımlılığın ifadesi, %13’ü sevgi ifadesi, %9’u korkunun ifadesi, %9’u mücadelenin ifadesi ve %7’si farklılığın ifadesi olarak algıladıkları görülmüştür.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?