Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy u dzieci z objawami choroby refluksowej przełyku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 235;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: refluks kwaśny | refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy | pH-metria | Bilitec 2000™ | endoskopia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Refluks żołądkowo-przełykowy (gastroesphageal reflux – GER) jest zjawiskiem występującym fizjologicznie u niemowląt, u dzieci starszych GER należy rozpatrywać jako zjawisko potencjalnie chorobowe. Współczesna diagnostyka choroby refluksowej wymaga uwzględnienia roli treści dwunastniczej, jako składowej refluksowej wywołującej zmiany śluzówkowe przełyku. Cel pracy: Ocena występowania wykładników refluksu żółciowego (duodenogastroesphageal reflux – DGER) oraz ich korelacji z badaniem pH-metrycznym u dzieci z endoskopowo-dodatnią (erosive reflux – RE) i endoskopowo-negatywną (non erosive reflux disease – NERD) postacią choroby refluksowej. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 49 dzieci z objawami sugerującymi chorobę refluksową. Średni wiek 14,22 lat (7-20 lat). U wszystkich pacjentów wykonano monitorowanie obecności refluksu żółciowego systemem Bilitec 2000™, pH-metrię oraz badanie endoskopowe z oceną histologiczną bioptatów. Wyniki: W oparciu o badanie endoskopowe zapalenie przełyku stwierdzono u 16 (32,65%) dzieci. Refluks kwaśny (pH0,14 przez ponad 4,6% czasu rejestracji) u 28 spośród badanych dzieci (57,14%). Najczęściej stwierdzano występowanie refluksu mieszanego (n=14; 28,75%) oraz izolowanego żółciowego (n=14; 28,75%). Wykładniki obu typów refluksu były ujemne w 16 przypadkach (32,65%). Izolowany refluks kwaśny występował u 5 badanych (10,20%). U 2 dzieci z dodatnim wynikiem bilimetrii stwierdzono refluks alkaliczny (pH>8). Średnia wartość „żółciowego” indeksu refluksowego wynosiła w badanej grupie 9,67% (0-45; 95pc -33,9) i była wyższa u dzieci z RE w porównaniu z NERD. Stwierdzono dodatnią korelację między wykładnikami refluksu kwaśnego i „żółciowego” (r=0,35; p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program