Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Regresyon Modellerine Alternatif Bir Yaklaşım: MARS

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gülhan OREKİCİ TEMEL | Handan ANKARALI | Ayşe Canan YAZICI

Journal: Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics
ISSN 1308-7894

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 58;
Date: 2010;
Original page

Keywords: MARS | temel fonksiyon | düğüm | ayırma metodu | regresyon analizi

ABSTRACT
Amaç: Bu çalışmada, regresyon modellerinden birisi olan MARS modelinin özellikleri tanımlanarak diğer regresyon modellerine göre avantajlı olduğu durumlar açıklanmış ve uygulama adımları üzerinde durulmuştur. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, MARS modelinin teorik özelliklerini tanımlayan formüller verilmiş, uygulama bölümünde ise kanser ve behçetli toplam 51 hastanın ailelerinden tespit edilmiş bir takım davranış ve psikolojik test sonuçlarına ilişkin ölçümler kullanılarak bu kişilerdeki depresyon durumunu tahmin etmede kullanılabilecek bir MARS modeli elde edilmiştir. Bulgular: Kurulan MARS modeline göre çalışmaya alınan hastaların depresyon durumunu, ailelerinin durumluluk ve süreklilik kaygı puanları ve yaşları anlamlı düzeyde etkilemektedir. Ancak aile değerlendirme ölçeğine ait puanların ve öfke kontrol puanlarının depresyon puanlarını anlamlı düzeyde etkilemediği görülmüştür. Sonuç: Tahmin amacıyla kurulan MARS modelinin belirleme katsayısı (R2) %83.3 olarak bulunmuştur. Bu sonuç modelin oldukça başarılı tahmin yaptığını göstermektedir (p
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?