Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Relasjonen estetikk – epistemologi – etikk og fagdidaktikk. Et semiotisk-kommunikativt perspektiv på estetikk og utdanning Relasjonen estetikk – epistemologi – etikk og fagdidaktikk. Et semiotisk-kommunikativt perspektiv på estetikk og utdanning

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sigmund Ongstad

Journal: InFormation : Nordic Journal of Art and Research
ISSN 1893-2479

Volume: 2;
Issue: 1;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
This theoretical article aims at revealing intrinsic relationships, on the one hand, between a series of different communicational and didactic aspects grouped under the three key concepts aesthetics, epistemology and ethics. On the other hand it is claimed that the internal dynamics between form, content and act in any cultural utterance in principle is at the core of a series of well-known conceptual triads in both philosophy and education. Although the text mainly argues on a general level by bringing together theoretical views from various sources, it also leans on years of empiric research in the field, investigating different aspects of teaching, knowledge and learning. Even if the main focus is on the relationship between the two mentioned triads, particular attention is also paid to how aesthetics relates to communication, especially in education and (disciplinary) didactics. It proceeds by first clarifying crucial concepts and their reciprocal and problematic nature. It further presents and discusses briefly two important texts in the field of education that have wrestled withthese relationships. Additionally, it is argued that for understanding the triads' impact on researchers' disciplinarity, the overall scope should be extended from linguistics to semiotics. The last part establishes and explains a systematised overview of key triads. Finally,this simplified framework is evaluated, and supplemented by short references to a series of specific studies of triadic issues over the past 15 years before summarising main ideas and arguments.Artikkelen tar mål av seg å vise at det hersker en indre sammenheng, på den ene siden mellom en rekke ulike kommunikative og didaktiske aspekter som kan samles under nøkkelbegrepene estetikk, epistemologi og etikk. På den annen side fremholdes det at det eksisterer en intern dynamikk mellom form, innhold og handling i enhver kulturell ytring, og at denne triaden utgjør grunnelementet i en rekke kjente triader innen filosofi og utdanning. Selv om teksten hovedsakelig argumenterer på et generelt nivå ved å sammenføre ulike teoretiske syn fra ulike kilder, baserer den seg også på flere empiriske studier av undervisning, kunnskap og læring. Selv om det sentrale fokus er på forholdet mellom de nevnte triadene, vies forholdet mellom estetikk og kommunikasjon særlig oppmerksomhet, spesielt i tilknytning til utdanning og fag-/didaktikk. Artikkelen drøfter først de mest sentrale begrepene og deres komplementære og følgelig problematiske natur. Videre presenteres og diskuteres to historisk viktige tekster som har forsøkt å håndtere disse forholdene. Dernest hevdes det at for å forstå triadenes innvirkning på forskeres faglige og vitenskapelige posisjonering, så bør teorirammen utvides fra språk i mer snever forstand til semiotikk. Siste del gir så et oversyn over og forklarer i detalj en rekke systemiske sammenhenger mellom presenterte nøkkelbegreper.Deretter gjøres korte evalueringer av begrepsrammeverket. Til slutt gis en rekke referanser til flere empiriske studier av triader i ulike utdanningskontekster, før artikkelens hovedideer oppsummeres.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona