Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Research on the Efficiency of Drinking Water Aeration Systems Geriamojo vandens aeravimo sistemų efektyvumo tyrimas

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andrius Styra | Vytautas Striška | Vadim Mokšin

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 50;
Date: 2011;
Original page

Keywords: deironing equipment | aeration systems | jet pump | oxygen demand

ABSTRACT
A number of modern iron removal systems used in individual houses do not work properly. One of the reasons could be inappropriate work of the aeration system. Therefore, the aim of this research is to analyze three types of jet pumps used in individual houses in Lithuania and compare the amount of sucked oxygen with demand for dissolved oxygen the amount of which is calculated. When summarizing the results of research, it was discovered that the ejector worked unstable when flow was low, and therefore stable operation require additional pressure.Article in LithuanianDidelė dalis individualaus naudojimo modernių geležies šalinimo įrenginių neužtikrina reikiamų geriamojo vandens valymo rodiklių. Viena iš priežasčių galėtų būti netinkamas aeravimo sistemos darbas, todėl šio tyrimo tikslas – ištirti trijų tipų čiurkšlinių siurblių, naudojamų Lietuvoje individualiuose namuose, darbą ir palyginti siurbiamą deguonies kiekį su reikiamu ištirpinti deguonies kiekiu, apskaičiuotu teoriškai. Per tyrimą nustatyta, kad esant mažiems valomo vandens debitams čiurkšliniai siurbliai dirba nestabiliai – stabiliam darbui reikia papildomo viršslėgio.Straipsnis lietuvių kalba
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?