Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Resultados das sondaxes nun xacemento atípico da Idade do Ferro: Pena Redonda (Pontecaldelas, Pontevedra)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): González Ruibal, Alfredo

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 52;
Issue: 118;
Start page: 173;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Iron Age | Northwest of the Iberian Peninsula | Castros Culture | Open settlement | Sequence of occupation | Edad del Hierro | Noroeste de la Península Ibérica | Cultura Castreña | Asentamiento abierto | Secuencia de ocupación

ABSTRACT
The settlement site of Pena Redonda was firstly known in 1981 after an unauthorized excavation that revealed the remains of a round hut and associated materials, belonging to the phases I and II of the Castros Culture (800-400 BC / 400-100 BC). The main singularity of the site comes from the atypical location, in the flat highlands and at the bottom of a small hill. This placement, together with the abundance of rock carvings, constitute a typical Bronze Age landscape rather than an Iron Age one; besides, the site itself lacks the characteristic shape of a hillfort. The archaeological excavation of two huts, previously affected by the illicit works, documented the existence of a long term occupation of the site throughout the phases I and II, which discards the possibility of a seasonal or short term use of the site and poses the question of the selection of this specific location. The historical density of the surroundings and the particular conditions of the natural environment are both factors to be considered. The absence of archaeological contexts following the II century BC (which allowed a good preservation of the preroman remains) remarks the interest of this site.[gl] O xacemento de Pena Redonda é coñecido desde 1981 a raíz dunha intervención furtiva que sacou á luz restos dunha estructura circular e material da Fase I e II da Cultura Castrexa (800- 400 a. C. / 400-100 a.C). O interese do sitio radica no seu estraño emprazamento, perto dunha chan elevada e dominado por un outeiro. A paisaxe, onde abundan os petroglifos, é mais propia do Bronce que do Ferro, e o lugar tampouco posúe unha morfoloxia típica de castro. A escavación de dúas cabanas, que foran afectadas polos furtivos, deu como resultado a constatación dunha longa ocupación durante as fases I e II, o que fai desbotar a idea de que se trate dun lugar de habitación ocasional e traza cuestións sobre a elección deste lugar determinado. A densidade histórica dos arredores e o particular escenario natural son indubidablemente factores que hai que ter en conta. A inexistencia de niveis posteriores ao século II a. C. -que permitiu a boa conservación dos restos prerromanos- reforza, se cabe, o interese deste xacemento.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions