Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Retrospektywna ocena intelektualnego funkcjonowania dzieci po zakończonym leczeniu białaczki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marzena Samardakiewicz | Jerzy R. Kowalczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 4;
Start page: 205;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: dzieci wyleczone z ALL | funkcjonowanie intelektualne

ABSTRACT
Wprowadzenie. Następstwa neuropsychologiczne należą obecnie do jednych z najintensywniej badanych późnych efektów leczenia występujących u dzieci po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Celem pracy było dokonanie oceny poziomu funkcjonowania intelektualnego dzieci, które zakończyły leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 44 dzieci (20 chłopców i 24 dziewczynki) leczonych w latach 80. i na początku lat 90. XX w. w Instytucie Pediatrii AM w Lublinie. Do oceny funkcjonowania intelektualnego dzieci wykorzystano znane, stosowane w Polsce i na świecie, skale do badania inteligencji D. Wechslera. Wyniki. Większość ocenianych dzieci po zakończonym leczeniu wykazywała przeciętny poziom funkcjonowania intelektualnego. W badanej grupie nie stwierdziliśmy istotnych różnic w zakresie średnich ilorazów inteligencji w zależności od płci, zastosowanego programu leczenia oraz dawki napromieniania. Poziom funkcjonowania intelektualnego dzieci w sposób istotny wiązał się natomiast z poziomem wykształcenia rodziców z miejscem zamieszkania (miasto/wieś), choć czynniki te mają również podobny wpływ u dzieci zdrowych. Wnioski. Określenie, na ile zastosowane leczenie ma wpływ na funkcjonowanie intelektualne dzieci wyleczonych z białaczki wymaga badań prospektywnych obejmujących dużą grupę badanych.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?