Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Stefan Mackiewicz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 4;
Start page: 223;
Date: 2011;
Original page

Keywords: kinetyka zmian w ewolucji | genom i czynniki środowiskowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów | przepływ sygnałów a zjawiska „chaosu biologicznego” | nowe elementy procesów regulacyjnych

ABSTRACT
W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1).Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions