Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anne Kristin Wanvik

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 33;
Date: 2011;
Original page

Keywords: livsverden | kroppssubjekt | langvarige muskelplager | objektivering | fibromyalgi | kroppsfenomenologi

ABSTRACT
Hensikt; Utforske kroppslige erfaringer hos kvinner i årene før de fikk fibromyalgidiagnosen. Dette er gjort gjennom kvalitativt intervju hvor målsettingen er å få et bilde av kvinnenes livsverden, hvor kroppspraksis og ureflekterte handlingsmønstre vil tre fram.Design; Retrospektiv undersøkelseUtvalg; Fem kvinner som har hatt fibromyalgidiagnosen i et år.Metode; Kvalitativt intervju, transkribert og analysert etter Giorgi’s vitenskapelige fenomenologiske analyse.Resultater; En sterk andreorientering og smerter og trøtthet i kroppen og lange perioder med fysisk og psykisk stress i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi. Plagene ble forsøkt skjøvet bort og ignorert og symptomene ble verre med årene. En opplevelse av kroppen som noe annet enn ”dem selv”. Konklusjon; Kvinner som utvikler fibromyalgi viser i denne studien en splittelse mellom kroppen og selvet, og at kroppen ofte oppleves som et objekt.  Dette kan sees som en manglende identifisering med og en objektgjøring av egen kropp.  Denne fremmedgjøringen og objektgjøringen av egen kropp synes å ha vært medvirkende til overbelastning av kroppen og utvikling av langvarige muskelplager for kvinnene i studien.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program