Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Samoocena jakości życia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ach na celiakię

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lidia Wika | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 94;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia | jakość życia | dzieci | młodzież | dorośli

ABSTRACT
Wprowadzenie: Choroba trzewna jest trwałą enteropatią wynikającą z nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej u genetycznie predysponowanych osobników na wprowadzony do diety gluten. Efekty lecznicze w celiakii zależą od samego pacjenta i jego opiekunów, gdyż jedynym „lekiem" jest dieta bezglutenowa bezwzględnie stosowana przez całe życie. Jakość życia to indywidualny sposób postrzegania przez każdego człowieka jego pozycji życiowej w odniesieniu do uznawanego systemu wartości i kultury w których żyje, indywidualnych celów i zadań, oczekiwań oraz zainteresowań i standardów uwarunkowanych środowiskowo. Cel pracy: Analiza samooceny jakości życia dokonana przez dzieci, młodzież i dorosłych chorych na celiakię. Materiał i metodyka: Analizą objęto 231 chorych na celiakię w tym 143 osoby płci żeńskiej i 88 osób płci męskiej. Porównywalna liczba ankietowanych zamieszkiwała na wsi i w małych miejscowościach. Grupa mieszkańców dużych miast była nieznacznie liczniejsza od dwóch wymienionych. Jako narzędzie badawcze zastosowano anonimową ankietę skonstruowaną w oparciu o wielowymiarowy kwestionariusz Peds QL. Ocenie poddano sferę fizyczną, socjalną, społeczną, emocje i samopoczucie przewlekle chorych. Respondentów podzielono na pięć grup wiekowych, kierując się różnicami charakterystycznymi dla poszczególnych etapów rozwoju. Wyniki: Zdecydowaną większość stanowili pacjenci z klasyczną postacią choroby trzewnej, w porównaniu z grupą chorych z celiakią „niemą". W opinii badanych istotąjakości życia jest percepcja subiektywna, uzależniona od wielu czynników zewnętrznych a poczucie dobrej jakości życia uwarunkowane bezwzględnym przestrzeganiem diety bezglutenowej; dobre zdrowie i posiadanie szczęśliwej rodziny ma wpływ na ocenę jakości życia. Bóle brzucha, zmiany zachowania to najbardziej dokuczliwe objawy w grupie chorych z klasyczną celiakią, natomiast chorych z celiakią „niemą" bóle brzucha, niedobór masy ciała i wysokości. Porównywalna grupa chorych z klasyczną i niemą postacią celiakii oceniła swój stan zdrowia jako dobry i bardzo dobry. Połowa badanych z klasyczną celiakią uważa swoje dotychczasowe życie za bardzo udane lub udane. Taką samą opinię wyraża większy odsetek chorych z celiakią „niemą". W opinii ankietowanych udana i pomyślna przyszłość jest realną prognozą. Wnioski: Jakość życia osób z celiakią nie jest niska, a ich obraz własnej choroby pozwala na dobre funkcjonowanie na wielu obszarach życia codziennego. Chorzy z celiakią prognozują swoją przyszłość jako pomyślną i udaną, a stopień samozadowolenia z życia dosyć wysoki.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona