Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Seronegatywna spondyloartropatia zapalna w przebiegu nieswoistego zapalenia jelit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Radosław Jeleniewicz | Dorota Suszek | Maria Majdan

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 6;
Start page: 450;
Date: 2011;
Original page

Keywords: spondyloartropatia zapalna | nieswoiste zapalenie jelit

ABSTRACT
Jedną z postaci seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych(SpA) jest SpA towarzysząca nieswoistym zapaleniom jelit (NZJ).Obie grupy chorób mają prawdopodobnie wspólną patogenezę.W przebiegu NZJ u 20–50% chorych obserwuje się zapaleniestawów obwodowych lub osiowych, a w przypadku SpA w 30–60%przypadków stwierdza się w badaniu histopatologicznym cechyzapalenia jelit. Może to powodować trudności diagnostycz ne,które zostały przedstawione na przykładzie 25-letniej chorejz obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku NZJ, wywiademzapalenia stawów obwodowych i z objawami zapalnego bólu kręgosłupa.W badaniach radiologicznych stwierdzono obustronnezapalenie stawów krzyżowo-biodrowych (ryc. 1 i 2), brak istotnychzmian w zdjęciach kręgosłupa (ryc. 3 i 4) i stawów biodrowych(ryc. 5), a w badaniu endoskopowym zapalenie jelit (bezobjawowe).Ostatecznie u chorej rozpoznano SpA towarzyszącą NZJ.Diagnostyka w kierunku NZJ u chorych na SpA ma istotne znaczeniez uwagi na rokowanie w przebiegu choroby oraz dostosowanydo rozpoznania schemat terapeutyczny.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?