Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Siyasal Bilgi Edinme Amacı İle İnternetin Kullanımı, Siyasal Yeterlilik, İlgi Ve Katılım İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
A Researh On The Relation Between The Use Of Internet With The Purpose Of Having Political Information, Political Efficacy, Interest And Participation

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hamza Bahadır ESER

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1873;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Digital divide | political effifacy | political interest | political participation | political behavior İnternet erişimi | siyasal yeterlilik | siyasal ilgi | siyasal katılım | siyasal davranış

ABSTRACT
Internet is used in every field of daily life. Political behavior ofindividuals is a important component of this interaction. Then onlineaccess to political contentful information is becoming widespread inyouth population. Survey has made on 1450 participant in 2013. Theexistence of a significant relationship between the variables, politicalself efficacy, political interest, political participation and online accessto political thematic information, conventional access to politicalcontentful information, attention to political events on media in thesurvey and the trend of this corelation was questioned in the research.In this respect, non-parametric corelation test “spearman’s corelationtest” is appiled. Furthermore for to understand the weight of onlineaccess to political thematic information in explaining subjectedvariables, linear regression analysis is applied. Positif and significantrelation was found between the dependent and independent variables.The feelings of the respondents about themselves that they can affordthe needs of political system increases with the increase of frequency ofonline access to political thematic information. The smilar relation wasfound between the political interest, participation and online access topolitical contentful information. But no significant relation was foundbetween external political efficacy and online access to politicalthematic information. Online access to political thematic information ismore effective on participants political efficacy, interest andparticipation than use of conventional media for access to politicalthematic information. Online access to political thematic information isan important component in the explanation of participants politicalefficacy, interest and participation is another important finding of theresearch. Günümüzde internet günlük yaşamın her alanında kullanılmaktadır. Bireylerin siyasal davranışları, söz konusu bu etkileşim içinde önemli bir bileşendir. Zira siyasal içerikli bilgilere çevrimiçi ulaşım özellikle genç nüfus içinde giderek yaygınlaşmaktadır. Araştırma, 2013 yılında, 1450 katılımcı üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, bireylerin siyasal yeterlilik, siyasal ilgi ve siyasal katılım düzeyleri (bağımlı değişkenler) ile siyasal konulara ilişkin bilgilere çevrimiçi ulaşma sıklığı, siyasal konulara ilişkin bilgilere klasik medya araçları ile ulaşma sıklığı ve medyadaki siyasal haberlere ilgi düzeyi (bağımsız değişken) arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve bu ilişkinin yönü sorusuna cevap aranmıştır. Bu bağlamda, ilgili değişkenler arasında parametrik olmayan koreleasyon testlerinden spearman koreleasyon testi kullanılmıştır. Söz konusu korelasyon testlerine ek olarak, bağımlı değişkenlerin açıklanmasında siyasal konulara ilişkin bilgilere çevrimiçi ulaşma sıklığının ne kadar etkili olduğunu test etmek için basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında anlamlı pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bireylerin siyasal sistemin gereklerini karşılayabildiklerine dair hisleri üzerinde siyasal konulara ilişkin bilgilere çevrimiçi ulaşma sıklığının olumlu bir etkisi olduğu, çevrimiçi ulaşım arttıkça siyasal ilgi ve katılım düzeylerinin arttığı görülmüştür. Ancak bireylerin dışsal siyasal yeterlilik düzeyleri ile çevrimiçi ulaşım arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Siyasal içerikli bilgilere çevrimiçi ulaşma, konvansiyonel araçlara nazaran bireylerin içsel siyasal yeterlilik, ilgi ve katılım düzeyleri üzerinde daha etkilidir. Katılımcıların içsel siyasal yeterlilik, ilgi ve katılım davranışlarının açıklanmasında, siyasal konulara ilişkin bilgilere çevrimiçi ulaşma sıklığının anlamlı bir bileşen olduğu çalışmada elde edilen diğer önemli bir bulgudur.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions