Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Liv-Berit Knudsen | Toril Agnete Larsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 29;
Date: 2011;
Original page

Keywords: smerte | smertevurdering | demens | sykehjem

ABSTRACT
Litteraturgjennomgangen omhandler forskningsbasert kunnskap som er utviklet om smerte- og smertevurdering hos pasienter med og uten demenssykdom i sykehjem. Søk i elektroniske databaser med søkeordene "pain", "pain assessment", "dementia", "nursing homes" er gjennomført. 28 vitenskapelige artikler er analysert.Flest studier har kvantitativ tilnærming. Hovedtemaene er; smerte, smertevurdering og utprøving/validering av smertevurderingsskjema. Prevalens av smerte varierte fra 47 - 88 %. Sammenheng mellom smerte og diagnoser, og smerte og atferdsuttrykk er påvist. Sykehjemsbeboere har samme smerteintensitet. De med demenssykdom får foreskrevet mindre smertestillende medikamenter. Personalet avdekket i mindre grad smerte hos pasienter med demenssykdom. Kjennskap og relasjon til beboer har betydning. Verbale selvrapporteringsskjema er anbefalt. Mange observasjonsskjema for personer med demenssykdom er validert, men mer utprøving trengs.Smerteutfordringene i sykehjem er komplekse. For å avdekke smerte hos personer med demenssykdom trengs ulike tilnærmingsmåter, kunnskap om sykdomstilstander, kjennskap til pasientens levde liv, og at valide smertevurderingsskjema benyttes. Ytterligere forskning er nødvendig.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program