Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Liv-Berit Knudsen | Toril Agnete Larsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 29;
Date: 2010;
Original page

Keywords: smerte | smertevurdering | demens | sykehjem

ABSTRACT
Litteraturgjennomgangen omhandler forskningsbasert kunnskap som er utviklet om smerte- og smertevurdering hos pasienter med og uten demenssykdom i sykehjem. Søk i elektroniske databaser med søkeordene "pain", "pain assessment", "dementia", "nursing homes" er gjennomført. 28 vitenskapelige artikler er analysert.Flest studier har kvantitativ tilnærming. Hovedtemaene er; smerte, smertevurdering og utprøving/validering av smertevurderingsskjema. Prevalens av smerte varierte fra 47 - 88 %. Sammenheng mellom smerte og diagnoser, og smerte og atferdsuttrykk er påvist. Sykehjemsbeboere har samme smerteintensitet. De med demenssykdom får foreskrevet mindre smertestillende medikamenter. Personalet avdekket i mindre grad smerte hos pasienter med demenssykdom. Kjennskap og relasjon til beboer har betydning. Verbale selvrapporteringsskjema er anbefalt. Mange observasjonsskjema for personer med demenssykdom er validert, men mer utprøving trengs.Smerteutfordringene i sykehjem er komplekse. For å avdekke smerte hos personer med demenssykdom trengs ulike tilnærmingsmåter, kunnskap om sykdomstilstander, kjennskap til pasientens levde liv, og at valide smertevurderingsskjema benyttes. Ytterligere forskning er nødvendig.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?