Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
A Study on Developing a Scale to Determine Classroom Teacher Candidate’s Attitudes towards Teaching Music

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sadullah Serkan ŞEKER | Ceren SAYGI

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1237;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Teaching music | classroom teacher | attitude scale | scale development Müzik öğretimi | sınıf öğretmeni | tutum ölçeği | ölçek geliştirme

ABSTRACT
Entering primary school is an important period of time forchildren as it is the first milestone in their lives to formal schooling.Primary acquired during the positive and negative attitudes, tendencies,habits and abilities will live with them. However, the classroom teacherin the child's life is an individual representing the school and theteacher. Children communicate with arts and sciences in scholarlysense. Music is one of the most important branches of art. In additionto classroom teachers' basic knowledge and skills, theoretical andpractical knowledge on modern methods and approaches to teachingmusic, their attitudes towards teaching music play a great role inrealizing permanent, quality, and effective music education. The aim ofthe study is to develop a scale to determine classroom teachercandidates' attitudes towards teaching music. The research wasconducted by the method. Processing steps carried out in this study,the item pool stage, content validity (learned opinion), and were used asa pilot to the application. The piloting study of the scale was conductedwith 282 students enrolled at the Division of Classroom Teaching,Department of Primary Education, Faculty of Education, AdnanMenderes University. The results of this analysis, the data for factoranalysis to determine the appropriateness of the draft and the draftevaluate the construct validity of the scale is presented in the form ofexamination of the reliability of the scale. Upon the data analysis, KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) chi-square is determined as 0,92 and Barlett testresult is 0.05. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the Scale ofAttitudes towards Teaching Music (SATT) composed of 19 items is foundto be 0.90 İlköğretim dönemi çocuğun okulla tanıştığı ilk adım olması açısından önemli bir zaman dilimidir. İlköğretim döneminde kazanılan olumlu, olumsuz davranışlar, eğilimler, alışkanlıklar ve özellikler onlarla birlikte yaşayacaklardır. Bununla birlikte sınıf öğretmeni de çocuğun yaşamında okulu ve öğretmenliği temsil eden bir bireydir. Çocuk bu dönemde sanat ve bilimle akademik anlamda iletişime geçer. Sanatın önemli kollarından bir tanesi de müziktir. Kalıcı, nitelikli, etkili bir müzik eğitiminin gerçekleşebilmesi için sınıf öğretmenlerinin temel bilgi ve beceriler, müzik öğretimiyle ilgili çağdaş yöntem ve yaklaşımlarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra derse yönelik tutumları da önemlidir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimiyle ilgili tutumlarını ölçmek amacıyla bir tutum ölçeği oluşturmaktır. Araştırma tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Yapılan çalışmada yürütülen işlem basamakları; madde havuzu aşaması, kapsam geçerliği (uzman görüşü) ve pilot uygulamanın yapılması olarak izlenmiştir. Ölçeğin pilot uygulaması Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören olan Müzik ve Müzik Öğretimi dersi almakta olan 282 öğrenciye uygulanmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular; verilerin faktör analizi için uygunluğunun belirlenmesi, taslak ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesi ve taslak ölçeğin güvenirliliğinin incelenmesi şeklinde sunulmuştur. Toplanan verilerin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsayısı 0,92 Barlett testi sonucu ise 0.05’dir. 19 maddeden oluşan Müzik Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği’nin (MÖTÖ) Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.90’dır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona