Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sobre la correcció de textos escrits al batxillerat On Correcting Compositions at pre-University Levels Sobre la corrección de textos escritos en el bachillerato

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joan Busquets Gasulla

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 34;
Start page: 143;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
En una situació normal d'aula, la correció del professor es posa sovint de manifest per mitjà d'anotacions en els escrits dels alumnes. aquesta correcció, anotada i qualificada, tanca generalment el procés d'escriptura. En aquest article, es planteja la necessitat de conèixer les activitats reals de correcció de textos escrits al batxillerat i s'hi reflexiona sobre la possibilitat de dur a terme un procés de reparació i reescriptura que prengui l'escrit anotat pel professor com a desencadenant de la reflexió lingüística i la millora del text. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dans une situation normale de classe, la correction du professeur se manifeste souvent par des annotations diverses dans les écrits des élèves. Cette correction, annotée et qualifiée, ferme en général le processus d'écriture. Dans cet article, on envisage la nécessité de connaître les activités réelles de correction des textes écrits dans les dernières années du secondaire et l'on réfléchit sur la possibilité de mener à terme un processus de réparation et de réécriture prenant l'écrit développé par le professeur comme déclencheur d'une réflexion linguistique et de l'amélioration du texte.In the usual classroom situation, the teacher generally provides correction in the form of various annotations to student compositions. Annotation and marking then typically conclude the process of writing. This article considers the need to understand the actual activities involved in correcting compositions in at pre-university levels and it raises the possibility of a process of repair and rewriting that treats the teacher's notes as a launching point for greater reflection on language use and more polished final texts.En una situación normal de clase, la corrección del profesor a menudo se manifiesta mediante anotaciones diversas en los escritos de los alumnos. Esta corrección, anotada y cualificada, cierra generalmente el proceso de escritura. En este artículo, se plantea la necesidad de conocer las actividades reales de corrección de textos escritos en bachillerato y se reflexiona sobre la posibilidad de llevar a cabo un proceso de reparación y reescritura que tome el escrito desarrollado por el profesor como desencadenante hacia la reflexión lingüística y la mejora del texto.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?