Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Social Media Factor In The Development And Promotion Of Religious Tourism
İnanç Turizminin Tanıtımında ve Gelişiminde Sosyal Medya Faktörü

ADD TO MY LIST
 
Author(s): M. Murat YEŞİL

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 733;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: social media | religious tourism | faith tourism inanç turizmi | sosyal medya | dini turizm

ABSTRACT
Tourism and religion have been in co-operation with each other due to the"Hajj pilgrimage" throughout history. The concept of religious tourism of today is based on this co-operation. All sectors of tourism, including religious tourism, need publicity first and then to market their destinations and the travel programs for survival. The emerging "social media networks " that appeared after the developments in Internet technology are thought to be useful tools in both fields. Scientific researches have discovered a strong relationship between the use of social media and consumers' purchasing decisions or renunciation. This relationship can be used as an efficient support in promoting and marketing of destinations and tour programs in religious tourism industry. According to reseachers, people, who share their past travel experiences with friends and relatives on the social media, can be effective on the travel plans of others, from choosing destinations to hotels and restaurants. Social media is seen as a great tool of promotion and marketing for all kinds of businesses but like any other tools, social media have useful and harmful aspects. If they are used cleverly, social media can carry businesses to distant horizons beyond their imaginations but improper use of social media can do more harm than good. There is no study which examines the role of social media in promoting and development of religious tourism. The purpose of this study is to research the importance of the role that social media can play in the development and promotion of religious tourism and produce solutions to probable problems that may arise. Turizm ile din tarih boyunca “Hac ziyaretleri” sayesindebirbirleriyle işbirliği halinde olmuşlar. Bugünkü inanç turizmikavramının temeli bu işbirliğine dayanmaktadır. İnanç turizmi de dahilolmak üzere turizmin tüm sektörlerinin varlıklarını sürdürebilmeleriiçin önce tanıtıma sonra da destinasyonlarını ve bu destinasyonlardauygulayacakları gezi programlarını pazarlamaya ihtiyaçları vardır.İnternet teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan “sosyal medya”organları, her iki alanda da rahatlıkla kullanılabilecek uygun araçlarolarak görülmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalarda sosyal medyakullanımı ile müşterilerin satınalma veya vazgeçme kararları arasındagüçlü bir ilişkinin var olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ilişki, inanç turizmisektöründe destinasyonların ve tur programlarının pazarlanmasındaetkin bir destek olarak kullanılabilir. Araştırmacılara göre, sosyalmedya organları aracılığıyla gezi izlenimlerini eş, dost arkadaşlarıylapaylaşan kişiler, yakın bir zaman içinde bir yerlere gezi yapmayıplanlayan başka kişilerin gezi destinasyonlarından, kalacakları otellere,yemek yiyecekleri lokantaların seçimine kadar tüm gezi planlarıüzerinde büyük ölçüde etkili olabilmektedirler. Sosyal medya her tür işkolu için çok faydalı bir tanıtım ve pazarlama aracı olarakgörülmektedir. Ancak her araç gibi sosyal medyanın da faydalı vezararlı yönleri vardır. Sosyal medya, kendisini akıllıca kullananişyerlerini hayalini bile kuramayacakları uzak ufuklara taşır ama aksidurumlarda ise faydadan daha çok zarar getirir. Literatürde, sosyalmedya faktörünün, inanç turizminin tanıtım ve gelişmesindeoynayabileceği rol üzerinde yapılmış bir araştırmaya rastlanmıyor. Buçalışmanın amacı, hem literatürdeki bu boşluğu doldurmak hem desosyal medyanın, inanç turizminin tanıtım ve pazarlamasındaoynayabileceği rolün öneminin araştırmak ve ortaya çıkabilecekmuhtemel sorunlara çözüm yolları üretilmesi olacaktır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona