Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SOCIAL STATE CONCEPT IN THE WORKS OF BABUR SHAH
ESERLERİNE GÖRE BABUR ŞAH’IN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tanju ORAL SEYHAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 297;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Babur Shah | Social State | töre (consuetude) | halk (community) | kineş (consultation) Babur Şah | sosyal devlet | adalet | eşitlik | töre | halk | kineş

ABSTRACT
The social state concept based on the works of Babur Shah is to be examined in this work in regard with the tradition of the state philosophy and democratic, secular and rule of law principles. The words such as töre (consuetude), halk (community), birgü (tax), yardımlaşma (solidarity), adalet (law), eşitlik (equality), kineş (consultation) are also evaluated within this frame. Babur Shah, whom the last member of the Timürids and first member of the Baburids is handed over his own experience for posterity and thoughts in written form as seen in the writing purpose of the Orkhon Inscriptions having shared his all activities with his governing body based on his works within the conscious of history (such results based on his works are quoted in our paper). Babur Shah is always emphasized that a governing body based on knowledge and state affairs should be governed with apprehension and knowledge; public order may only be maintained with science but not with force and military. Bu çalışmada, Babur Şah‟ın, eserlerindeki sosyal devlet anlayışı üzerinde, hususiyle doğrudan devlet felsefesiyle ilgili gelenekle, demokratik, lâik ve hukuk devleti anlayışıyla ilişkilendirilerek bu devlet anlayıĢında önemli yer tutan töre, halk, birgü, yardımlaşma, adalet, eşitlik, kineş kavramları üzerinde durulmuĢtur. Timürlülerin sonu ve Baburluların ilki olan Babur ġah, eserlerinden çıkardığımız sonuca göre, ki bunlar alıntılanmıĢtır, edindiği tecrübeleri ve düĢündüklerini herkesle paylaĢan, yaptıklarının tarihe katkısını bilen tarih bilinciyle tıpkı Orhun Abidelerinin yazılıĢ amacında olduğu gibi, onları yazarak gelecek nesillere bırakmıĢtır. Babur ġah bilgi ile yönetici olunabileceğini, akılla ve bilgiyle ülke işlerinin yürütülmesi gerektiğini; toplumda düzenin ve huzurun Şiddetle ve asker gücüyle değil, kalemle, bilimle sağlanması gerektiğini de her fırsatta vurgulamıştır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil