Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sosyal Bilgiler Programlarında Yer Alan Beceriler Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşleri (İzmir Menemen Örneği)
The Views Of Social Studies Teachers About The Skills Contained In Social Studies ( The Example Of İzmir Menemen^)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Celal MUTLUER

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 355;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Social Studies Curriculum | Skill | Social Studies Teaching | Social Studies Teacher Sosyal Bilgiler Programı | Beceri | Sosyal Bilgiler Öğretimi | Sosyal Bilgiler Öğretmeni

ABSTRACT
When the general objectives of teaching social studies are examined, it is seen that the social studies lesson is a basic course that should gain knowledge, skills and attitudes. Yet, it is seen that thesocial studies courses are predominantly taught based on knowledge insome educational institutions. One of the most important reasons ofthis is that the social studies teachers do not have enough knowledgeespecially about the skill dimension of social studies teaching. Todaythe view on knowledge has changed. Knowledge isn’t perceived asmemorizing the facts, concepts, principles and processes. To use theknowledge is much more emphasized than to acquire it.The purpose of this study is to reveal the views of Social Studiesteachers about the skills contained in social studies studies. The studyhas been carried out with qualitative approach and the data has beenobtained via the semi-structured interviews which have been carriedout by teachers who work in Menemen, İzmir. The teachersparticipating in the study were randomly selected. An importantpart ofthe social studies teachers who have taken part in the study see thesocial studies lesson as a knowledge-basedcourse. In addition, it is seenthat a significant portion of the teachers do not have enough knowledgeto be able to teach social studies about the skills in the curriculum andteaching them. Sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçları incelendiğinde, sosyal bilgiler dersinin bilgi, beceri ve tutum kazandırması gereken temel bir ders olduğu görülür. Ancak ülkemizde bazı eğitim kurumlarında sosyal bilgiler derslerinin ağırlıklı olarak bilgi temelliöğretildiği görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler öğretiminin özellikle beceri boyutu hakkında yeterince bilgiye sahip olmamasıdır. Günümüzde ise bilgiye bakış değişmiştir. Bilgi olguları, kavramları, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir. Bilgiyi kullanma, bilgi edinmeden daha fazla vurgulanmaktadır.Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler programlarında yer alan beceriler hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel bir anlayışla yürütülmüş olup, veriler İzmir ili Menemen ilçesinde görev yapan öğretmenlerle yürütülen yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler rastgele seçilmiştir. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin önemli bir kısmı sosyal bilgiler dersini bilgi temelli bir ders olarak görmektedir. Ayrıca öğretmenlerin önemli bir kısmının sosyal bilgiler dersinde öğretimi yapılabilecek, müfredatta yer alan beceriler ve bu becerilerin öğretimi hakkında yeterince bilgilerinin olmadığı anlaşılmaktadır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions