Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s poraněním míchy Spectral analysis of heart rate variability in patients with spinal cord injury

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Petr Uhlíř | Jaroslav Opavský | Amr Zaatar | Milada Betlachová

Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica
ISSN 1212-1185

Volume: 40;
Issue: 2;
Start page: 55;
Date: 2010;
Original page

Keywords: spinal cord injury | spectral analysis | heart rate variability | autonomic nervous system

ABSTRACT
VÝCHODISKA: Každoročně se v České republice vyskytne 200–300 nových poranění míchy (SCI). Někteří z těchto pacientů trpí autonomními poruchami, jež zasahují zejména jejich kardiovaskulární a genitourinární systém. Autonomní poruchy značně snižují kvalitu života pacientů s SCI. U těchto subjektů je důležité posoudit závažnost postižení autonomní nervové soustavy (ANS). CÍLE: Hlavním cílem této studie bylo posoudit spektrální analýzu variability srdeční frekvence jako indikátoru kardiovaskulární autonomní regulace u pacientů s poraněním míchy a porovnat ji s nálezy zjištěnými u zdravých kontrolních jedinců. METODIKA: Této studie se zúčastnili paraplegici (průměrný věk 53,1 ± 15,8 let, sedm mužů a tři ženy). U pěti z nich byla mícha poraněna částečně a u zbylých pěti zcela. Byla použita klasifikace ASIA (American Spinal Injury Association), modifikovaná Ashworthova stupnice a Dotazník autonomních funkcí. Autonomní reaktivita byla hodnocena pomocí metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SAHRV; krátkodobá registrace) za použití testu leh-sed-leh (su pine-sitting-supine). Byl použit diagnostický systém VarCor PF7, což je inovace systému VarCor PF6. Kontrolní skupinu tvořilo dvacet čtyři subjektů (průměrný věk 51,9 ± 9,4 roku). VÝSLEDKY: U pacientů po SCI (paraplegiků) byl v rámci reakce na ortostatické změny zjištěn výrazný pokles reaktivity autonomní nervové soustavy. Ve srovnání se zdravými kontrolními jedinci byly u těchto pacientů během změn pozice těla potlačeny zejména charakteristické reakce nízkofrekvenčních (LF) a vysokofrekvenč ních (HF) spektrálních složek. Navíc byl u těchto pacientů zaznamenán významný pokles spektrálního výkonu u LF a HF složek. Hodnota celkového výkonu (TP) spektra byla výrazně nižší ve skupině paraplegiků ve srovnání se zdravými dobrovolníky, a to jak při první pozici vleže, tak i při opakovaných pozicích vleže. Významná míra ortostatické hypotenze byla zaznamenána pouze u dvou paraplegiků v poloze vsedě. Menší zvýšení poměru LF/HF bylo zaznamenáno v poloze vsedě ve skupině paraplegiků ve srovnání se zdravými jedinci. ZÁVĚRY: U pacientů s poraněním míchy (paraplegiků) byl zjištěn pokles reaktivity autonomní nervové soustavy na ortostatické změny, což dokazuje poruchy kardiovaskulární regulace. Snížení nízkofrekvenční (LF) složky spektrální analýzy variability srdeční frekvence u těchto pacientů reflektuje sníženou sympatickou aktivitu v poloze vsedě. Odráží ortostatické poruchy v situacích, kdy se mění poloha těla, což je spojeno se změnou ortostatického zatížení. Přesnější hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů po SCI je podpořeno měřením krevního tlaku a SAHRV.BACKGROUND: Yearly, 200–300 new spinal cord injuries (SCI) happen in the Czech Republic. Some of these patients suffer from autonomic disturbances, especially concerning their cardiovascular and genito-urinary systems. Autonomic disturbances markedly decrease quality of life in patients with SCI. It is important to assess the severity of the autonomic nervous system (ANS) involvement in these subjects. OBJECTIVE: The main aim of this study was to assess the spectral analysis of heart rate variability as a marker of cardiovascular autonomic regulation in patients with spinal cord injury and to compare it with findings in healthy controls. METHODS: Ten paraplegics (with a mean age of 53.1 ± 15.8 years, seven males and three females) participated in this study. There were five patients with incomplete and five patients with complete spinal cord injury. The ASIA – American Spinal Injury Association, the modified Ashworth scale and the Questionnaire on Autonomic Functions were used. Autonomic reactivity was evaluated by means of the spectral analysis of heart rate variability (SAHRV) method (short-term registration) using the supine-sitting-supine test. Diagnostic system VarCor PF7, which is an innovation of the VarCor PF6 system, was used. Twenty four healthy subjects (with a mean age of 51.9 ± 9.4 years) were enrolled as a control group. RESULTS: A marked decrease of the reactivity of the autonomic nervous system as a response to orthostatic changes was found in patients after SCI (paraplegics). In particular, characteristic responses of low frequency (LF) and high frequency (HF) spectral components during the body position changes were suppressed in these patients in comparison with healthy controls. Furthermore, a significant decrease in the spectral power of the LF and HF components was found in patients after SCI. The value of the spectrum's total power (TP) was significantly lower in the group of paraplegics in comparison with healthy volunteers, both in the first and in the repeated supine positions. A significant degree of orthostatic hypotension was registered only in two paraplegics in a sitting position. A lower increase in the LF/HF ratio was registered in a sitting position in a group of paraplegics in comparison with healthy subjects. CONCLUSIONS: A decrease in the reactivity of the autonomic nervous system to orthostatic changes, which evidences disturbances of cardiovascular regulation, was found in patients after spinal cord injury (paraplegics). The reduction of the low-frequency component (LF) of the spectral analysis of heart rate variability reflects a lowered sympathetic activity in these patients in a sitting position. It reflects ortostatic disturbances in situations with body position changes associated with a modified orthostatic load. Blood pressure measurement and SAHRV contribute to a more precise assessment of the autonomic dysfunction in patients after SCI.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?