Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SPOR ALANLARINDA ŞİDDET VE SPOR MEDYASININ ETKİLERİ: SPOR YAZARLARININ ALGILARI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erol İLHAN | Zafer ÇİMEN

Journal: Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
ISSN 1307-6477

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 224;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Şiddet | Spor | Spor Yazarı

ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı, spor alanlarında görülen şiddet olaylarına medyanın etkisini spor yazarlarının algılamaları çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini ulusal gazete ve dergilerde köşesi bulunan spor yazarları, örneklemini ise ulusal bir gazetede köşesi bulunan, periyodik olarak makale yazan ve tesadüfü yolla seçilen 42 spor yazarı oluşturmuştur. Araştırma görüşmecilerle önceden randevu alınarak yüz yüze görüşme (34) veya telefon aracılığı (8) ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmış ve ses kayıtları deşifre edilerek yazılı hale getirilmiştir. Verilerin özgün formuna sadık kalarak beyanlardan alıntı yapılmış ve betimsel bir yaklaşımla sunulmuştur. Bazı nedensel ve açıklayıcı sonuçlara ulaşmak amacıyla sistematik analiz yapılmış ve görüşmeler derinlemesine incelenerek ortak tema ve alt temalar belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırmayı nicel verilerle desteklemek amacıyla yüzde ve frekans dağılımları da verilmiştir. Araştırma bulgularına göre spor yazarlarının spor medyasının şiddeti özendirme ve körüklemede etkili olduğu ana temasına 32 spor yazarının (%76,2) katıldığı; alt temalardan şiddeti özendirme ve körüklemede kulüp yöneticilerinin etkisine 24 spor yazarının (%57,1), tiraj ve reyting kaygısının etkisine 10 spor yazarının (%23,8) ve taraftar yazarlığının etkisine 5 spor yazarının (%11,9) inandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, spor yazarlarının önemli bir kısmının spor medyasının spor alanlarında görülen şiddet olaylarını özendirme ve körüklemede etkili olduğuna inandıkları söylenebilir.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?