Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sprawozdanie z 12 Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej. Łódź, 25.03.2006 r.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J.Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 4;
Start page: 287;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sprawozdanie

ABSTRACT
W dniu 25 marca 2006 r. odbyła się kolejna 12 Łódzka Konferencja Kardiologiczna. Łódzkie konferencje na trwałe wpisały się do kalendarza spotkań edukacyjnych polskich kardiologów, stając się od kilku lat największą imprezą tego typu pod względem frekwencji (blisko 1OOO uczestników), dystansując wiele podobnych sympozjów odbywanych w innych miastach Polski. Tegoroczna konferencja, otwarta przez przewodniczącą Komitetu Naukowego - prof. Marię Krzemińską-Pakułę, w I sesji poświęcona była ostrym zespołom wieńcowym (OZW). W sesji tej, której przewodnictwa wraz z prof. Krzemińską-Pakułą podjął się prof. Witold Rużyłło, wysłuchano czterech referatów: Postępowanie przedszpitalne w OZW(doc. Janina Stępińska, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie), Strategie reperfuzji, aktualne rekomendacje, stratyfikacja ryzyka, indywidualizacja decyzji terapeutycznych (prof. Witold Rużyłło, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie), Chory z OZW wysokiego ryzyka -jak zapobiegać groźnym powikłaniom? (prof. Grzegorz Opolski, AM w Warszawie), Realizacja programu leczenia OZW w województwie łódzkim (prof. Maria Krzemińska-Pakuła, UM w Łodzi). Sesja ta objęła zatem najważniejsze zagadnienia dotyczące OZW, a ich przedstawienie przez wybitnych znawców przedmiotu podniosło prestiż tegorocznej edycji konferencji. Wykładowcy zwracali szczególną uwagę na zmiany w zakresie standardów postępowania, które dokonały się w OZW w ostatnim czasie. Podkreślono konieczność bardziej agresywnego leczenia przeciwpłytkowego, stosowania większych niż dotychczas dawek klopidogrelu (600 mgp.o. jako standardowa dawka we wszystkich przypadkach zawałów serca z uniesieniem ST), wdrażania optymalnych rozwiązań logistycznych w zakresie transportu i kierowania chorych z OZW do doświadczonych ośrodków kardiologicznych. Sesja II łódzkich konferencji od kilku lat ma kształt sesji typu state-of-the-art, a organizatorzy umiejętnie dobierają 3-4 tematy ważne dla lekarzy praktyków, prosząc znanych w Polsce specjalistów o krótkie podsumowanie danego zagadnienia, wskazanie istotnych postępów w wiedzy i praktyce klinicznej, jak i przekazanie istotnych wskazówek terapeutycznych. W tym roku, w sesji pod przewodnictwem konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i nadciśnienia tętniczego - profesorów Grzegorza Opolskiego oraz Krzysztofa Narkiewicza - swoją wiedzą z zakresu: opieki nad chorym z zawałem serca, nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym, nad chorym z niewydolnością serca, jak i nad pacjentem z migotaniem przedsionków, podzielili się odpowiednio: prof. Jarosław D. Kasprzak (UM, Łódź), prof. Krzysztof Narkiewicz (AM w Gdańsku), doc. Małgorzata Kurpesa (UM, Łódź) oraz prof. Franciszek Walczak (Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie). Obszerna część wykładu prof. Kasprzaka dotyczyła intensyfikacji prewencji wtórnej po zawale serca (bardziej agresywna kontrola czynników ryzyka), jak też nowym, wciąż eksperymentalnym metodom regeneracji miokardium. Prof. Narkiewicz i doc. Kurpesa skupili się na omówieniu obowiązujących w Europie standardów leczenia nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, z uwzględnieniem najczęstszych trudności, na jakie napotykają leka-rze-praktycy w trakcie ich implementacji w codziennej pracy. Prof. Walczak w emocjonującym wykładzie starał się przekonać słuchaczy co do nowego spojrzenia na etiologię migotania przedsionków, której zrozumienie co raz częściej wymusza podejmowanie decyzji o zabiegowym leczeniu tej arytmii nowoczesnymi metodami ablacji prądem o częstotliwości radiowej. Sesja III tegorocznej konferencji odróżniała się od wcześniejszych sesji bardziej praktyczną formą, w której dwóch interlokutorów (doc. Rafał Baranowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie oraz niżej podpisany) prowadziło naprzemienny dialog zapoznając publiczność z trzema przypadkami klinicznymi (pacjent z migotaniem przedsionków, pacjent z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą, pacjent z zaostrzeniem stabilnej choroby wieńcowej). Wychodząc od objawów klinicznych, poprzez zapisy EKG, inne badania diagnostyczne i laboratoryjne, ustalano leczenie, często nawzajem polemizując. „Forum przypadków klinicznych" - tak bowiem nazywała się ta sesja spotkało się z ciepłym przyjęciem. Sesja IV, zamykająca konferencję, jak co roku poświęcona była najnowszym doniesieniom kardiologicznym („Hot lineses-sion"). Najnowsze wyniki badań, zwłaszcza te prezentowane zaledwie kilkanaście dni wcześniej na marcowej sesji American College ofCardiology zaprezentowano w krótkich, kilkuminutowych doniesieniach (doc. Jarosław Drożdż, dr Łukasz Chrzanowski, dr Michał Kidawa, dr Łukasz Figiel, dr Magdalena Kłosińska, dr Tomasz Jeżewski, dr Tomasz Rudziński -wszyscy z UM w Łodzi oraz goście: dr Michał Florczyk z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz dr Marcin Gra-bowski z AM w Warszawie). Sesji przewodniczył kierujący Komitetem Organizacyjnym Łódzkiej Konferencji - doc. Jarosław Drożdż. Poruszono m.in. zagadnienia: stosowania sildenafilu w nadciśnieniu płucnym, kwestię oporności na leki przeciwpłyt-kowe (klopidogrel i kwas acetylosalicylowy), nowe badania z lekami przeciwkrzepliwymi - enoksaparyną i fondaparinu-xem, nowe badania nad przeciwmiażdżycowym działaniem dużych dawek atorwastatyny (badanie ASTEROID), wyniki badania FIELD zfenofibratem, nowe opcje terapeutyczne w stabilnej chorobie wieńcowej (iwabradyna, leki cytoprotekcyjne), nowe badania zestentami pokrytymi substancjami antyrestenotycznymi, kontrowersje wokół badania BASEL (rejestr wskazujący na gorsze rokowanie pacjentów z stentem pokrywanym lekami niż ze stentem zwykłym), nowe dane o wyższości ablacji nad leczeniem antyarytmicznym w migotaniu przedsionków. Przewodniczący sesji omówił też niezwykle interesujące wyniki rejestru REACH (pierwszy na świecie, zintegrowany rejestr pacjentów z chorobami miażdżycowymi różnych łożysk naczyniowych: wieńcowego, mózgowego i obwodowego), jak i wyniki długo oczekiwanego badania CHARISMA testującego dodawanie klopidogrelu vsplacebo w przypadku osób leczonych już kwasem acetylosalicylowym z powodu licznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego lub obecności stwierdzanej choroby miażdżycowej dowolnego łożyska naczyń. Badanie to przedstawiono po raz pierwszy na świecie 12 marca 2006 r., była to więc jego swoista „polska premiera" 2 tygodnie później w Łodzi. Nie zabrakło też, cenionego przez wiernych słuchaczy łódzkich konferencji, przedstawianego co roku, rankingu najważniejszych wydarzeń kardiologicznych według amerykańskich towarzystw kardiologicznych. Znakomicie przygotowana pod względem organizatorskim i merytorycznym impreza, jak zwykle dostarczyła solidnej porcji najnowszej wiedzy kardiologicznej. Towarzysząca łódzkiej konferencji wystawa firm farmaceutycznych nie ustępowała w rozmachu wystawom wiosennych konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gratulując Kolegom z Łodzi tak wspaniałej konferencji, z radością wrócimy do Łodzi w marcu 2007 r.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program