Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sprawozdanie z 75 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego. Praga, 23-26.04.2005 r.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 7;
Issue: 4;
Start page: 375;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sprawozdanie

ABSTRACT
W dniach 23-26 kwietnia 2005 roku odbył się kolejny 75 Kongres Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (European Atherosclerosis Society). Dominowały na nim tematy związane z patofizjologią i genetyką miażdżycy, farmakoterapią hipolipemizującą i implementacją do praktyki klinicznej wyników najnowszych badań wieloośrodkowych. Wiele z zaprezentowanych doniesień oryginalnych dotyczyło pogłębiającej się wiedzy na temat patofizjologii zaburzeń lipidowych. Coraz większą wagę przywiązuje się do czynnościowej, a nie wyłącznie jakościowej, oceny poszczególnych frakcji lipidowych. W grupie 126 pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym wykazano na przykład, że cząsteczki cholesterolu HDL nie zapobiegają oksydacji LDL-cholesterolu w porównaniu z grupą kontrolną bez bezdechu. Nawet duże stężenia HDL-cholestero-lu nie wykazują zatem działania ochronnego w tej grupie pacjentów (Tan K.C.B. i wsp., Atherosclerosis, 2005, 6, W10-P-030). Zainteresowaniem cieszyły się prace oceniające efekt powszechnie stosowanych leków kardiologicznych na poszczególne frakcje cholesterolu. W grupie pacjentów z cukrzycą wykazano, że inhibitor konwertazy angiotensy-ny (ramipril) jest tak samo skuteczny, jak antagonista receptorów angiotensynowych (telmisartan) w zmniejszaniu stężenia oksydowanej frakcji LDL-cholesterolu (ox-LDL) oraz parametrów zapalnych - osoczowego stężenia białka C-reaktywnego (hsCRP). Oba leki stosowane łącznie powodowały jednak jeszcze większą redukcję ox-LDL i hsCRP (Symeonides P. i wsp., W12-P-073). W innej pracy wykazywano korzystniejszy wpływ nowszych statyn i nowszych sartanów niż preparatów starszych. W próbie klinicznej, porównującej terapię 20 mg olmesartanu i 10 mg rosuwastatyny dziennie z terapią 50 mg losartanu i 10 mg atorwastatyny dziennie, wykazywano zdecydowaną przewagę pierwszej kombinacji, zarówno pod względem wpływu na lipidy, jak i na ciśnienie tętnicze krwi (Cicero A.F.G. i wsp., W16-LMP-004). W zakresie terapii statynowej szeroko komentowano doniesienia o zastosowaniu statyn w rodzinnej hipercho-lesterolemii u dzieci. Pierwsze randomizowane podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badania z zastosowaniem prawastatyny 20-40 mg/24 h u osób z tym schorzeniem w wieku 8-18 lat wykazały korzystny wpływ na progresję miażdżycy ocenianej na podstawie ultrasonograficznych pomiarów błony wewnętrznej tętnicy szyjnej, spadek stężenia LDL-cholesterolu przy braku wpływu na wzrost dzieci, czynność mięśni, wątroby, stężenia poszczególnych hormonów oraz dojrzewanie płciowe (Wiegman A. i wsp., W16-O-005). Autorzy hiszpańscyz kolei zajmowali się zagadnieniem wciąż zbyt rzadkiego stosowania statyn u osób w wieku podeszłym. Analizując grupę 100 osób w 9 dekadzie życia, przyjmowanych do szpitala z powodu świeżego zawału serca wykazywali, że chociaż osoby te leczone są w zadowalającym odsetku kwasem acetylosalicylowym (85%), inhibitorami konwertazy angiotensy-ny(64%), heparynami (81 %), jedynie 22% z nich otrzymuje statyny (Datino T. i wsp., W16-LMP-005). Dużą wagę przykłada się obecnie do nowych celów lipidowych - zgodnie z wnioskami z badania PROVE-IT określanych w grupie bardzo dużego ryzyka sercowo-naczyniowego jako równoczesne osiągnięcie stężenia LDL-cholesterolu
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona