Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w kadencji 2006-2008

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 108;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sprawozdanie

ABSTRACT
Dnia 12.05.2006 po wyborach podczas walnego zebrania członków Towarzystwa zarząd ukonstytuował się w składzie: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (przewodnicząca), prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko (wiceprzewodniczący), dr hab. n. med. Bar­bara Kamińska (sekretarz), dr n. med. Grażyna Mierzwa (skarbnik), prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek, prof. dr hab. n. med. Iwona Ignyś (członkowie). Komisja Rewizyjna działała w składzie: dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska, dr n. med. Grażyna Bała, dr n. med. Andrzej Stawarski. W czasie trwania kadencji Prezydium Zarządu spo­tkało się pięć razy (26.09.2006, 06.02.2007, 03.07.2007, 31.03.2008, 10.04.2008), a Zarząd cztery razy (19.07.2007,11.09.2007, 04.12.2007, 05.05.2008). Omawiano m.in. sprawy IV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywie­nia Dzieci, które odbyło się w dniach 12-14.05.2006r., a także sprawy V Konferencji "Nieswoiste Zapalenia Jelit", która odbyła się 12.10.2007 r., podjęto analizę kierun­ków działania Towarzystwa. Zajmowano się uaktualnie­iem listy członków. Zarząd nadzorował sprawy dotyczą­ce KRS-u, a także założenia nowego konta bankowego. Omawiano także wydanie numeru pediatrycznego "Prze­glądu Gastroenterologicznego". Na posiedzeniu Prezy­dium Zarządu zajmowano się również zmianą w statu­cie Towarzystwa, rejestracją w Bydgoskiej Izbie Lekar­skiej, organizacją V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, a także sprawą przekazywania 10% dochodu z każdej Konferen­cji na rzecz Towarzystwa. Prezes Towarzystwa, będąca członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego wnioskowała, aby dla uzyska­nia certyfikatu umiejętności kolonoskopii dla pediatrów zmniejszyć ilość wymaganych badań z 500do 200, wnio­sek został przyjęty. W czasie posiedzeń Zarządu przyjęto nowych członków do Towarzystwa, a także skreślono osoby, które po otrzymaniu zawiadomienia nie uregulo­wały zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Prezes Towarzystwa przedstawiła na zebraniu rów­nież sprawę rankingu tygodnika "Newsweek" w kategorii "gastroenterologia dziecięca" (I miejsce - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii w Warszawie, II miejsce - Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastro­enterologii w Bydgoszczy, III miejsce - III Klinika Chorób Dzieci w Białymstoku, IV miejsce - II Katedra i Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia we Wrocławiu, V miejsce - Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia w Krakowie), podpisano listy gratulacyjne dla wyróżnio­nych zespołów. Postanowiono poinformować o tym fakcie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polską Akademię Nauk - Komitet Rozwoju Człowieka. W kadencji 2006-2008 przyjęto 21 nowych człon­ków, a skreślono 63 członków. Na dzień 15.05.2008 r. Towarzystwo liczy 179 członków, w tym pięciu człon­ków honorowych. Tytuł specjalisty z gastroenterologii uzyskali: Krzysztof Fyderek, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Zofia Grzenda-Adamek, Magdalena Kaczmarek-Talkowska, Jolanta Porębska, Wojciech Radys, Anna Suchodolska, Adam Szarszewski, Piotr Albrecht, Piotr Dziechciarz, Andrea Horvath-Stolarczyk, Dorota Jurałowicz, Ewa Toporowska-Kowalska, Waldemar Malewski, Elżbieta Czub. Nikt z pediatrów nie ubiegał się o uzyska­nie dyplomu z panendoskopii i kolonoskopii w Polskim Towarzystwie Gastroenterologicznym. Stopień doktora habilitowanego uzyskali: Ewa Toporowska-Kowalska, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Barba­ra Kamińska, Bartosz Korczowski. Tytuł profesora uzyskały: Hanna Szajewska i Elżbieta Maciorkowska. Sekcja Alergii Pokarmowej Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski Sekretarz: dr n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta Członkowie z Sekcji Alergii Pokarmowej aktywnie uczestniczyli w zjazdach naukowych, takich jak: ogól­nopolskie kursy w ramach kształcenia podyplomowego "Alergia pokarmowa" w Białymstoku, coroczne spo­tkania pediatrów dolnośląskich, Posiedzenia Łódzkie­go Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W ramach sekcji została również przygotowana sesja naukowa "Co nowego w alergii", która zostanie wygło­szona podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum Polskie­go Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywie­nia Dzieci w Poznaniu. Przewodniczący Sekcji prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski będzie przewodniczył Sesji "Programowanie żywieniowe", a także wygłosi wykład poświęcony alergii pokarmowej. W kwietniu 2006 r. odbyło się Spotkanie Grupy Roboczej, na którym zostało opracowane stanowisko w sprawie znaczenia próby prowokacji pokarmowej i leczenia dietą elimina­cyjną dzieci z alergią pokarmową, a wyniki spotkania zostały opublikowane w "Pulsie Medycyny" (wydanie luty 2008 r.). W ramach sekcji planowana jest wspólna inicjatywa spotkania Komisji Prewencji Chorób Cywi­lizacyjnych Komitetu Rozwoju Człowieka PAN oraz Grupy Roboczej Alergii Pokarmowej w sprawie opraco­wania II części Stanowiska "Zasady leczenia farmakolo­gicznego oraz działania prewencyjne w alergii pokar­mowej", a także przygotowania programu naukowego do VI Ogólnopolskiego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci z uwzględnieniem tematyki alergologicznej. Sekcja Żywienia Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk Sekretarz: dr n. med. Małgorzata Łyszkowska Koledzy z Sekcji Żywienia byli współorganizatorami Sympozjum "Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa, Postę­py w Intensywnej Terapii Noworodkowej i Dziecięcej" w Zakopanem. W ramach Sympozjum członkowie Sekcji opracowali następujące standardy postępowania: ocena kliniczna i laboratoryjna stanu odżywienia noworodka, metody określania zapotrzebowania objętościowego/ płynowego, metody określania zapotrzebowania energe­tycznego, wybór drogi podaży i metody żywienia drogą przewodu pokarmowego noworodka urodzonego przed­wcześnie z małą urodzeniową masą ciała, żywienie zdro­wych noworodków, żywienie wcześniaków, które zostały opublikowane w "Postępach w Neonatologii" (numer 2, 2007). Sekcja Hepatologiczna Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska Sekretarz: dr n. med. Irena Jankowska Członkowie Sekcji Hepatologicznej brali czynny udział w krajowych i zagranicznych zjazdach i konferen­cjach naukowych, m.in: The 39th Annual Meeting of ESP-GHAN, Drezno, Niemcy, 7-10 czerwiec 2006; IV Ogól­nopolskie Sympozjum PTGHiŻD, Gdańsk, 12-14 maja 2006; VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTH "Postępy w Hepatologii", Mikołajki, 11-14 maja 2006; XI Warsztaty Hepatologiczne pod egidą PTEiLCH i PTH, Mrągowo, 1-3 czerwca 2006; XII Rzeszowskie Dni Gastroenterologii, Rzeszów, 29-30 września 2006; 40th Annual Meeting of the ESPGHAN, Barcelona, Hiszpania, 9-12 maja 2007. Przez członków Sekcji prowadzone są dwie euro­pejskie bazy danych pacjentów: z chorobą Wilsona - EUROWILSON (doc. dr hab. n. med. Piotr Socha) oraz pacjentów z atrezją dróg żółciowych - EBAR (prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska), a także ogólnopolska baza danych pacjentów z autoimmunologicznym zapa­leniem wątroby - PEGAZw (doc. dr hab. n. med. Marek Woynarowski). Pod patronatem Sekcji w roku 2006, 2007 i 2008 (31 marzec-2 kwiecień) odbył się w IP-CZD kurs doskonalący "Postępy w hepatologii" - kierownikiem naukowym kursu była prof. dr hab. n. med. Joanna Paw­łowska W druku jest monografia "Żółtaczki u dzieci", red. J. Pawłowska, I. Jankowska, PZWL, 2008. Sekcja Nieswoistych Zapaleń Jelit Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Krystyna Grzybowska Sekretarz: dr n. med. A. Podczaska-Słowińska Koledzy z Sekcji Nieswoistych Zapaleń Jelit byli współorganizatorami Sympozjum "Nieswoiste Zapale­nia Jelit" w Bydgoszczy, w którym udział wzięło ponad 100 lekarzy z całej Polski. Wygłoszono 4 wykłady ple­narne: "Leczenie biologiczne u dzieci u dzieci i mło­dzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit" (prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko); "Nieswoiste zapalenia jelit u dzie­ci - zastosowanie probiotyków" (prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski); "Czy LC-PUFA omega 3 stanowią szansę na poprawę skuteczności leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży" (prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska); "Leczenie żywie­niowe w nieswoistych zapaleniach jelit" (dr hab. n. med. Krystyna Grzybowska). Przedstawiono 10 prac oryginalnych i 23 kazuistyczne. Łącznie nadesłano 24 prace, które zostały opubliko­wane w "Przeglądzie Gastroenterologicznym". Dzięki działalności Sekcji uzyskano zgodę na refundację stosowania infliximabu w remisji choroby Leśniowskiego-Crohn'a. Sekcja ds. Zespołu Metabolicznego Przewodniczący: doc. dr hab. n. med. Piotr Socha Sekretarz: dr n. med. Jarosław Kierkuś Członkowie Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego w ramach Grupy Roboczej przygotowali projekt badaw­czy pt. "Zespół Metaboliczny-Wieloośrodkowe Ogólno­polskie Badania Stanu Zdrowia Dzieci i Młodzieży oraz badanie skuteczności interwencji", zgłoszony do finanso­wania w ramach Norweskiego Programu Finansowego. Planowano udział wszystkich ośrodków akademickich w Polsce pod kierunkiem Instytutu Kardiologii w War­szawie. Kolejnym zadaniem była ocena skuteczności różnych metod postępowania farmakologicznego w niealkoho­lowej chorobie stłuszczeniowej wątroby na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa - wstępne wyniki przedstawiono na sympozjum ESPGHAN 2007, obecnie przygotowano ostateczną publikację. Przygoto­wano również wieloośrodkowy projekt badawczy, dotyczący leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci, który uzyskał zgodę na finansowanie. Obecnie rozpoczęto realizację projektu pt. "Ocena sku­teczności leczenia suplementem oleju rybiego choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci - badanie z randomizacją" w 4 ośrodkach: Białymstoku, Warszawie, Rzeszowie, Katowicach. W dniu 18 kwietnia 2008 r. zorganizowano jednodniową konferencję z udziałem Grupy Roboczej pt. "Leczenie dietetyczne jako element postępowania behawioralnego w prewencji i terapii zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży". W konferencji uczestniczyli przed­stawiciele ośrodków akademickich w Polsce, a także licz­ne grono słuchaczy korzystających z możliwości szko­lenia w ramach konferencji. Wszystkie wykłady zostały opublikowane - w ten sposób w sposób zwarty przedsta­wiono szeroką problematykę zespołu metabolicznego, wskazano kierunki dalszych prac badawczych i zapro­ponowano zasady diagnostyki i leczenia w praktyce kli­nicznej. Sekcja Trzustkowa Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy Sekretarz: dr n. med. Mirosława Uścinowicz Przewodniczący Sekcji Trzustkowej zainicjował pierwsze w historii kraju spotkanie klauzurowe gastroenterologów, w tym także pankreatologów. Członkowie sekcji aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach gastroenterologicznych, sympozjach i konferen­cjach, a także przedstawiali problemy mukowiscydozy na spotkaniach Podyplomowej Szkoły PTP w różnych regionach kraju. Sekcja Motoryki Przewodniczący: doc. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek Sekretarz: dr n. med. Jarosław Kwiecień Członkowie Sekcji Motoryki byli dwukrotnie współ­organizatorami Małopolskich Warsztatów Gastroenterologii Dziecięcej, na których omawiano m.in. zagadnienia związane z diagnostyką choroby refluksowej, zastosowa­niem metod impedancji, manometrii, spektrofotometrii, a także wykorzystanie testów oddechowych i kwestiona­riuszy w chorobie refluksowej. Sekcja Endoskopowa Przewodnicząca: dr hab. n. med. Iwona Ignyś Sekretarz: dr n. med. Waldemar Malewski Członkowie sekcji brali aktywny udział w zjazdach, konferencjach i szkoleniach endoskopowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Prowadzili również szkolenia w zakresie gastroenterologii dla lekarzy, pielęgniarek, oraz kursy dla pielęgniarek endoskopowych. Członkowie brali również udział w egzaminach praktycznych, teoretycz­nych oraz postępowaniach kwalifikacyjnych w dziedzi­nie gastroenterologii (są członkami Państwowej Komisji Specjalizacyjnej w zakresie pediatrii i gastroenterologii). Koledzy z sekcji endoskopowej aktywnie uczestniczą w szkoleniach, zarówno jako wykładowcy, jak i w cha­rakterze słuchaczy, aktywnie współpracują z innymi sek­cjami naszego towarzystwa. Członkowie sekcji są auto­rami wielu prac naukowych, uzyskali grant naukowy w Berlinie (2006 r.), aktualnie zaś przedstawiają pierwsze ogólnopolskie opracowanie podsumowujące endoskopię dziecięcą w Polsce. Członkowie współorganizowali rów­nież Małopolskie Warsztaty Endoskopowe w Krakowie w 2006 i 2007 r., które cieszyły się ogromnym powodze­niem i dały możliwość uczestniczenia na żywo w intere­sujących badaniach i zabiegach, brali także udział spotka­niach klauzurowych. Koledzy z sekcji endoskopowej są członkami Zarządów Wojewódzkich i Zarządu Główne­go PTG. Aktualnie w Poznaniu Sekcja organizuje Ogólno­polski Dzień Endoskopowy z transmisją badań i zabiegów endoskopowych. Sekcja Celiakalna Przewodnicząca: dr hab. n. med. Iwona Ignyś Sekretarz: dr n. med. Waldemar Malewski Przez sekretarza Sekcji dr Alicję Żabkę została zało­żona strona internetowa Sekcji, która zawiera materiały kliniczne i problemy diagnostyczne celiakii. Ze strony korzysta wielu lekarzy i pacjentów. Zainteresowanie stro­ną widoczne jest w rozmowach z pacjentami w poradni. Sekcja Celiakalna od roku współpracowała z prof. dr hab. Jarosławem Walkowiakiem w przygotowaniu sesji celiakalnej V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroente­rologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz w zdobyciu sponsorów.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions