Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu Niewydolności Serca 2005. Lizbona, Portugalia, 11-14.06.2005 r.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 7;
Issue: 5;
Start page: 467;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sprawozdanie

ABSTRACT
W dniach 11-14 czerwca 2005 r. odbył się kolejny Europejski Kongres Niewydolności Serca (Heart Failure 2005 Meeting). Kongres ten organizowanyjest co roku pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz działającego w jego obrębie - Stowarzyszenia Niewydolności Serca {Heart Failure Associa-tion of the ESC). W trakcie tegorocznego kongresu szczególnie interesujące okazały się sesje doniesień oryginalnych - sesje poglądowe - dydaktycznie nie przynosiły istotnych nowości, a w programie samego kongresu brak było na przykład sesji „Hot lines" - z wynikami najnowszych badań klinicznych. Badacze amerykańscy raportowali o nowym, ważnym czynniku prognozującym zgon wśród chorych z pogorszeniem niewydolności serca, jakim jest hipotermia. Temperatura ciała poniżej 96,5°F przy przyjęciu, w wieloczyn-nikowej analizie materiału programu klinicznego ACTIV była niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu w perspektywie 60-dniowej, razem z hiponatremią, niskim skurczowym ciśnieniem tętniczym oraz podwyższonym stężeniem związków mocznikowych (Payvar S. i wsp.: Eur. J. Heart Failure, 2005, 4, supl. 1, P224). W badaniu niemieckim zwracano z kolei uwagę na znacznie gorsze rokowanie osób z niewydolnością serca i towarzyszącym LBBB, w stosunku do osób bez LBBB. Pierwsza grupa, w badaniu kohortowym charakteryzowała się gorszymi echokardiograficznymi parametrami rozkurczowej funkcji lewej komory, wyższymi osoczowymi stężeniami czynnika natriuretycznego typu B (BNP), pomimo braku różnic we frakcjach wyrzucania lewej komory (EF) czy etiologii niewydolności serca (Bruch C. i wsp., P256). W wielu, podobnie brzmiących doniesieniach, zwracano uwagę na polepszające się rokowanie chorych z ciężką niewydolnością serca w ostatniej dekadzie, związane prawdopodobnie w pierwszym rzędzie z istotnym postępem farmakoterapii. Autorzy irlandzcy, śledząc losy 477 chorych klasyfikowanych w IV klasie NYHA, obserwowali w tej grupie 14,7-procentową śmiertelność roczną, 25,8-procentową śmiertelność 2-letnią i 32,1-procentową śmiertelność 3-letnią. Są to odsetki zdecydowanie mniejsze od cytowanych w klasycznych podręcznikach kardiologii (Conlon C. i wsp., P295). Autorzy niemieccy, w rejestrze 1220 chorych z niewydolnością serca i EF
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona