Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w Bostonie, 15-18.06.2005 r.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 7;
Issue: 4;
Start page: 377;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sprawozdanie

ABSTRACT
W połowie czerwca w Bostonie odbył się doroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiogra-ficznego (American Society of Echocardiography -ASE). To prestiżowe spotkanie ma najdłuższą historię spośród światowych konferencji echokardiograficznych -w tym roku organizowane było już po raz szesnasty. Klimat naukowy tegorocznej sesji był szczególnie intensywny, gdyż odbywała się ona w pełnym uroku mieście, siedzibie znakomitych ośrodków kardiologicznych (Harvard Univer-sity!) oraz redakcji najbardziej prestiżowego czasopisma medycyny klinicznej - „New England Journal of Medicine". Kongres ASE wyróżnia się świetnym przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym. Pewnym zaskoczeniem może być bardzo praktyczny charakter tej konferencji - doniesienia naukowe są tu w znakomitej większości prezentowane na sesjach plakatowych, zaś tematyka sesji plenarnych ma bezpośredni związek z codzienną praktyką. Wiąże się to z faktem, iż uczestnikami kongresu są w dużej części technicy wykonujący na co dzień badania echokar-diograficzne w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczyło bardzo liczne prezentacje o charakterze edukacyjnym, w tym dotyczące kazuistyki - często absolutnie unikalnej (np. przypadek pacjenta z dwoma allogenicznymi sercami w pozycji orto- i heterotopowej, u którego w tym ostatnim rozwinęła się ciężka niedomykalność zastawki aortalnej, prowadząca do niewydolności krążenia). Zainteresowanie budziły także sesje przypadków z całego świata - a miłym akcentem było zaproszenie przez organizatorów do prezentacji przypadku polskiego pacjenta (Lipiec i wsp.). Mimo iż wyniki prac oryginalnych były w większości prezentowane w formie plakatów, ich poziom merytoryczny był bardzo wysoki. Dominującą tematykę stanowiła echokardiografia trójwymiarowa (3D), echokardiografia kontrastowa oraz ilościowa ocena regionalnej funkcji mięśnia sercowego. Dzięki wynikom licznych prac naukowych echokardiografia 3D ma już od kilku lat ustaloną pozycję w panelu badań obrazowych. Z błyskawicznego sondażu przeprowadzonego wśród publiczności podczas jednej z sesji plenarnych wynikało też, że dostępność do tej techniki jest w USA zaskakująco duża. Wciąż jednak pojawiają się kolejne doniesienia o nowych możliwościach echokardiografii 3D, pozwalających na jeszcze dokładniejszą diagnostykę chorób serca. Dobrym przykładem może być praca Lodato i wsp., której wyniki wskazują, iż analiza prze- pływu mitralnego za pomocą echokardiografii doplerow-skiej 3D czasu rzeczywistego pozwala na dokładną ocenę rzutu serca - wyniki uzyskiwane tą metodą bardzo dobrze korelowały z pomiarami uzyskanymi techniką termo-dylucji (R2=0,95). W oparciu o swoje wcześniejsze doświadczenia dotyczące możliwości przeprowadzania analogicznych pomiarów w drodze odpływu lewej komory autorzy wyrazili nadzieję, iż w przyszłości jednoczesna trójwymiarowa analiza przepływów na poziomie mitralnym i aortalnym pozwoli na dokładniejszą ilościową ocenę wad przeciekowych i niedomykalności. Znaczna część prac z zakresu echokardiografii 3D dotyczyła oceny prawej komory - jamy serca, która ze względu na złożony kształt była bardzo trudna do analizy przy użyciu standardowej echokardiografii dwuwymiarowej. Wyniki prac Cavaretty i wsp. oraz Kjaergaarda i wsp. wskazują na możliwość dokładnej oceny objętości i frakcji wyrzutowej prawej komory przy użyciu technik 3D w różnych grupach pacjentów (osoby zdrowe, chorzy po przebytym zawale, z nadciśnieniem płucnym). Ta metoda obrazowania pozwala też na szczegółową analizę kształtu prawej komory - Sheehan i wsp. badając trójwymiarowe rekonstrukcje tej jamy serca u pacjentów z kardiomiopatią roz-strzeniową i u chorych z niedomykalnością płucną po operacyjnej korekcie tetralogii Fallota stwierdzili, że remo-deling prawej komory przebiega odmiennie w obu grupach. Echokardiografia 3D pozwala też na dokładną ocenę objętości i funkcji innych, dotychczas trudno poddających się analizie, jam serca - lewego i prawego przedsionka. De Castro i wsp. wykazali, że objętości i frakcje wyrzutowe lewego i prawego przedsionka mierzone za pomocą echokardiografii 3D dobrze korelująz pomiarami wykonanymi technikami magnetycznego rezonansu jądrowego (r = od 0,75 do 0,92). Podkreślić należy, że grupa badana objęła zarówno osoby zdrowe, jak i pacjentów z migotaniem oraz trzepotaniem przedsionków. Użyteczność trójwymiarowej oceny lewej komory dla dokładnych pomiarów objętości i frakcji wyrzutowej została już wielokrotnie wykazana. Mniej zbadanym, lecz bardzo ciekawym zastosowaniem techniki 3D jest analiza synchronii skurczu mięśnia lewej komory. Na podstawie regionalnych krzywych odzwierciedlających zmianę objętości lewej komory i poszczególnych jej segmentów w funkcji czasu obliczany jest wskaźnik dyssynchronii (dyssynchrony index - Dl). Jak wskazują wyniki pracy Yanga i wsp. parametr ten jest odwrotnie proporcjonalny do frakcji wyrzutowej. Jest on badany pod kątem użyteczności w procesie kwalifikacji pacjentów do terapii resyn-chronizacyjnej oraz późniejszej optymalizacji parametrów stymulacji. Hong i wsp. wykazali, iż wskaźnik ten pozwala na ustalenie lokalizacji elektrody w żyle wieńcowej, zapewniającej optymalny efekt hemodynamiczny. Badania kontrastowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem, zaś wyniki wielu prac potwierdzają ich duże diagnostyczne i prognostyczne znaczenie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Weiss przedstawił wyniki wie-loośrodkowego, randomizowanego, niezaślepionego badania, oceniającego korzyści jakie niesie zastosowanie dostępnego w USA środka kontrastowego (Definity, Bristol MyersSquibb Medical Imaging) u 560 chorych z tzw. „trudnym oknem akustycznym", u których wykonywano echokardiograficzne badania obciążeniowe. Po analizie wyników stwierdzono istotną statystycznie różnicę w ilości dodatkowo wykonanych badań obrazowych w okresie kolejnych 3 miesięcy (p
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program