Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Statical and dynamical parameters of educating process and theier formation / Statické a dynamické parametry vzdělávacího procesu a jejich formování

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Losenický Miroslav

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 19;
Issue: 1;
Start page: 3;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Linear controlled process | Statical object | Astatical object | Ramp function | Control deviation | Statical and astatical pupil’s type | Statical and astatical teacher’s type | Informative and fixative phases of teaching | Control unit | Mathematical model | Learning proces

ABSTRACT
The topic of this report is a mathematical model of the learning process which is understood to be a linear controlled process. It’s course and parameters are influenced by it’s key participants – a student and a teacher. The efficiency of this controlled process is judged according the volume and the quality of the knowledge of students at the end of the fixed period. The period is divided into two parts – informative part and fixative part. The author tried to deduced mathematically the influence of two chosen parameters on a course of the whole process and on a size of the final control deviation. The control input is considered in a shape of ramp signal. This course responds to two basic phases of the teaching process when students are gradually introduced to new information. Repetition, practice and generalization of the gained knowledge take place in the next phase.Tématem příspěvku je matematické modelování vzdělávacího procesu, který je chápán jako lineární řízený děj, jehož průběh a parametry ovlivňují oba jeho nejdůležitější účastníci, tj.žák a učitel. Efektivnost tohoto řízeného procesu je posuzována podle objemu a kvality vědomostí žáků na konci pevně stanoveného časového intervalu, který je rozdělen na část informační a fixační. Autor se pokusil matematicky odvodit vliv dvou vybraných parametrů na průběh celého procesu a na velikost konečné regulační odchylky. Vstupní řídicí veličina je uvažována ve tvaru rampového signálu. Tento průběh odpovídá dvěma základním fázím výukového procesu, kdy jsou žáci postupně seznamováni s novými informacemi a v následující etapě pak probíhá opakování, procvičování a zobecňování získaných poznatků.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil