Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Statyny - czy wszystkie są sobie równe?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 3;
Start page: 239;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: statyny | efekt klasy | medycyna oparta na faktach

ABSTRACT
Statyny należą niewątpliwie do najbardziej istotnych leków obecnej ery farmakoterapii kardiologicznej. W większości krajów, w tym w Polsce, dostępnych jest aktualnie sześć statyn, ale nie wiadomo na ile traktowane one mogą być jako leki o porównywalnych właściwościach i niosących porównywalne korzyści ze stosowania. Statyny różnią się zarówno pod względem farmakokinetyki, jak i siły działania farmakodynamicz-nego. Okres półtrwania większości statyn wynosi od 2 do 3 godzin, chociaż atorwastatyna charakteryzuje się okresem półtrwania rzędu 14-20 godzin. Prawastatyna jest najbardziej hydrofilną, a simwastatyna najbardziej lipofilną statyną, ale implikacje kliniczne tych różnic nie są jasne. Statyny naturalne, uzyskane pierwotnie drogą procesów fermentacyjnych (lowastatyna, prawastatyna, simwastatyna), charakteryzują się niepodważalnymi dowodami na zmniejszenie ryzyka zdarzeń wieńcowych i udarów mózgu, w przeciwieństwie do nowszych, syntetycznych statyn (atorwastatyna, ceriwastatyna, fluwastatyna). Ponieważ praktyka medyczna powinna opierać się przede wszystkim na dowodach klinicznych płynących z poprawnych metodologicznie, randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, można założyć, że statyny naturalne powinny być stosowane jako leki pierwszego rzutu, przed statynami syntetycznymi. Nie można bowiem z góry zakładać, że leki nieposiadające odpowiednich badań będą równie skuteczne jak leki już przebadane. Kwestia ta wydaje się jednak bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule - opartym na przygotowywanej do druku monografii - przedyskutowano wybrane zagadnienia "efektu klasy" wśród statyn.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program