Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Statyny w pierwotnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca wśród chorych z cukrzycą typu 2 i granicznymi wartościami cholesterolu frakcji LDL - wstępne doniesienia farmakoekonomiczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 469;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: statyny | efektywność kosztowa | cukrzyca typu 2 | cholesterol LDL

ABSTRACT
Choroba niedokrwienna jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowalności i śmiertelności chorych z cukrzycą typu 2. Ryzyko wystąpienia zawału serca w populacji chorych z cukrzycą typu 2 bez jawnych klinicznie cech choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.), jest równie wysokie jak w grupie chorych bez cukrzycy, obciążonych wywiadem choroby niedokrwiennej serca. Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (American Diabetes Association), zalecają rozpoczęcie farmakoterapii dyslipidemii, w prewencji pierwotnej ch.n.s. w grupie chorych z cukrzycą typu 2, przy stężeniu LDL cholesterolu powyżej 130 mg/dl. Doniesienia wstępne wskazują na efektywność zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym, zastosowania statyn w grupie chorych cukrzycą typu 2 z granicznymi wartościami cholesterolu frakcji LDL, tj. 100-129 mg/dl. Oszacowany koszt terapii statynami w tej grupie chorych wraz z kosztem leczenia głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w ujęciu inkrementalnym, tj. pomniejszony o koszt leczenia głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych bez terapii statynami, waha się w przedziale 480-950 USD (co w warunkach USA uznane jest za strategię kosztowo-efektywną). Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych płynących zarówno z badań klinicznych, jaki i analiz farmakoekonomicznych potwierdzających efektywność zastosowania statyn w prewencji w pierwotnej profilaktyce ch.n.s. wśród chorych z cukrzycą typu 2 i granicznymi wartościami cholesterolu frakcji LDL w warunkach polskich.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona