Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stężenie asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) w surowicy krwi czynnych palaczy papierosów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rafał Poręba | Paweł Gać | Małgorzata Poręba | Angelika Chachaj | Arkadiusz Derkacz | Ryszard Andrzejak | Andrzej Szuba

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 11;
Issue: 4;
Start page: 261;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: asymetryczna dimetylarginina | palenie papierosów | układ krążenia | czynniki ryzyka | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Czynne palenie papierosów wciąż pozostaje głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Asymetryczna dimetyloarginina (asymmetric dimethylarginine – ADMA) stanowi endogenny, kompetycyjny inhibitor śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (endothelial nitric oxide synthase – eNOS). Podwyższenie stężenia ADMA w surowicy stwierdzano w wielu chorobach układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym ADMA zaczyna być postrzegana jako nowy istotny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Cel pracy: Celem badania była ocena stężenia ADMA w surowicy krwi czynnych palaczy tytoniu i zbadanie zależności pomiędzy narażeniem na dym tytoniowy a poziomem ADMA w surowicy u osób czynnie palących papierosy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 87 osób w wieku 34 – 76 lat (średnia wieku: 59,15±10,59 roku). W oparciu o deklaracje czynnego palenia papierosów, badane osoby podzielono na 2 podgrupy: podgrupę I stanowiło 40 osób czynnie palących papierosy, a podgrupę II – 47 osób niepalących. Wśród osób objętych badaniem dokonano oznaczeń stężenia argininy oraz endogennych metyloarginin w surowicy oraz zebrano wywiad dotyczący występowania chorób układu krążenia. Wyniki: Porównując podgrupę osób palących czynnie papierosy z podgrupą osób niepalących nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie odnośnie stężeń argininy, SDMA (symetryczna dimetyloarginina) i ADMA w surowicy. Stężenia argininy, SDMA i ADMA były nieistotnie statystycznie wyższe w podgrupie I niż w podgrupie II. Stosunek stężeń arginina/ADMA był natomiast nieistotnie statystycznie niższy w podgrupie I w porównaniu do podgrupy II. Wśród palaczy nie obserwowano korelacji pomiędzy argininą, SDMA i ADMA a czasem trwania nałogu, ilością wypalanych papierosów na dobę oraz papieroso-latami. W modelu regresji logistycznej wykazano, że wysoki poziom ADMA i palenie papierosów są niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (ORADMA=3,22; ORpalenie=1,79; p
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions