Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy oraz jakość życia zawodowego pracowników zakładów opieki paliatywnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Irena Mickiewicz | Elżbieta Krajewska-Kułak | Kornelia Kędziora-Kornatowska | Katarzyna Rosłan

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 3;
Start page: 163;
Date: 2011;
Original page

Keywords: praca | zadowolenie | wypalenie zawodowe | personel hospicjum

ABSTRACT
Wprowadzenie: Osoby wykonujące zawody, których istotą jest praca z ludźmi, bliskie i częstekontakty z nimi oraz niesienie im pomocy, może dotykać zespół wypalenia zawodowego.Celem pracy jest ocena stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy, jakości życia zawodowegooraz stopnia wypalenia zawodowego personelu pracującego w zakładach opieki paliatywnejw województwie podlaskim.Materiał i metody: Badaniem objęto 103 pracowników zakładów opieki paliatywnej. Wykorzystanoautorski kwestionariusz ankietowy dotyczący oceny zadowolenia z pracy, obejmujący także16 aspektów pracy wyodrębnionych przez SHRM oraz kwestionariusze Q-LES-Q SF i MBI.Wyniki: Pracownicy zakładów opieki paliatywnej najczęściej samodzielnie wybierali zawód(87,4%) i z reguły (85,2%) byli zadowoleni ze swojej pracy. Spośród badanych 44% uważało, żepracodawca w dużym stopniu odpowiada za poczucie zadowolenia z pracy. Obecne miejsce pracyinnym poleciłoby 57,3%, z otrzymywanego wynagrodzenia było zadowolonych 38,6% respondentów.Pozytywnie swoje relacje ze współpracownikami oceniło 97,2%, z pacjentem 100%,z rodzinami chorych 83,1%, a z przełożonymi 93,9% osób. Miejsce pracy na inne w Polsce zamieniłoby21%, a za granicą 8,9% badanych. Za główne czynniki przyczyniające się do ewentualnejzmiany obecnego miejsca pracy uznano likwidację miejsca pracy (50%) i niskie zarobki (35,2%).Za główny czynnik mający wpływ na duże zadowolenie uznano dobre stosunki z kolegami(93,9%). Średni poziom wypalenia zawodowego był najwyższy w aspekcie poziomu utraty osiągnięćosobistych (29,8), a najniższy w aspekcie poziomu depersonalizacji (4,5).Wnioski: Personel zakładów opieki paliatywnej był zadowolony z wykonywanej pracy, miał małetrudności z jej wykonywaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji dotyczącychpracy. Za czynnik mający największy wpływ na powyższe uznano relacje z przełożonymi.W samoocenie, relacje ze współpracownikami, przełożonymi i członkami rodzin chorych ocenionow większości jako raczej dobre, natomiast z chorymi jako bardzo dobre.Wgrupie pracownikówzakładów opieki paliatywnej zaobserwowano wszystkie trzy czynniki wypalenia zawodowego.Najbardziej narażoną na wypalenie zawodowe grupą byli pracownicy z ponad 11-letnim stażempracy w hospicjum oraz posiadający wyższe wykształcenie pielęgniarskie. Respondencie byliraczej zadowoleni ze swojego życia, przy czym niższa ocena jakości życia dotyczyła osóbz wykształceniem wyższym pielęgniarskim i kobiet, a wyższa mężczyzn i osób w wieku 20–30 lat.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?