Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stratyfikacja ryzyka wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych u chorych po zawale serca z załamkiem Q. Wybrane zagadnienia - ocena elektrokardiograficzna metodą Holtera (streszczenie rozprawy habilitacyjnej)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Kuch

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 331;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ocena ryzyka | ostre zespoły wieńcowe | zawał serca z załamkiem Q

ABSTRACT
Wstęp: Ponad 50% ogółu zgonów w Polsce następuje z powodu chorób układu krążenia, wśród których dominuje choroba niedokrwienna serca, a zwłaszcza ostry zawał serca. ?miertelność poszpitalna w zawale serca wynosi nadal 10% rocznie. Sytuacja ta może się poprawić jedynie wtedy, gdy wzrośnie jakość opieki kardiologicznej, rozpoczynającej się już w chwili opuszczenia szpitala przez chorego. Cel pracy: Celem pracy było wyodrębnienie spośród chorych po przebytym zawale serca z wytworzonym załamkiem Q, leczonych ambulatoryjnie, grupy najbardziej zagrożonej wystąpieniem ostrych zespołów wieńcowych. Materiał i metodyka: Analizie statystycznej poddano 112 chorych, hospitalizowanych z powodu ostrego zawału serca z wytworzonym załamkiem Q. Okres obserwacji wynosił średnio 27 miesięcy od wystąpienia ostrego zawału serca. Punktem końcowym badania był zgon pacjenta lub wystąpienie jednego z ostrych zespołów wieńcowych: ostrego zawału serca lub niestabilnej dusznicy bolesnej. Chorych oceniano i wykonywano im badania podczas hospitalizacji, w 3 i 6 miesiącu po zawale serca oraz po zakończeniu obserwacji odległej. Analizie statystycznej pod kątem oceny ryzyka wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych poddano łącznie 90 parametrów pochodzących z badania podmiotowego i przedmiotowego, ostrej i późnej fazy zawału serca, badania elektrokardiograficznego spoczynkowego, obciążeniowego i holterow-skiego, badania późnych potencjałów, badania echokardiograficznego spoczynkowego i obciążeniowego, badania scyntygraficznego i rezonansu magnetycznego oraz badań biochemiczno-humoralnych. Wyniki: Ostre zespoły wieńcowe wystąpiły u 35 chorych, w tym w 10 przypadkach był to nagły zgon sercowy. ?miertelność w okresie obserwacji odległej wyniosła 8,93%. Łącznie 41 parametrów modyfikowało w sposób znamienny statystycznie występowanie ostrych zespołów wieńcowych. Były to: ostra niewydolność serca, reperfuzja, poziom glikemii, ostre powikłania wieńcowe podczas hospitalizacji, przewlekła niewydolność serca, dyspersja QT, średnia dobowa częstość rytmu serca, komorowe zaburzenia rytmu serca, dobowa zmienność rytmu serca, późne potencjały, wynik ogólny i obciążenie w teście wysiłkowym, wielkość jamy, frakcja wyrzutowa, wskaźnik zaburzeń kurczliwości i obszar uszkodzenia lewej komory, wynik echokardiograficznego badania obciążeniowego, wynik badania scyntygrafii perfuzyjnej, wskaźnik zaburzeń kurczliwości i obszar uszkodzenia w badaniu rezonansu magnetycznego oraz przyrost stężenia adrenaliny na szczycie wysiłku fizycznego. Wnioski: Ocena prognostyczna ryzyka wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych po zawale serca z wytworzonym załamkiem Q wymaga uwzględnienia wielu parametrów klinicznych i wyników różnorodnych badań dodatkowych.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil