Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Større brugerindflydelse indenfor redaktionelt styrede rammer - Om koblingen af et journalistisk magasin og et brugerdrevet community

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mette Stentoft

Journal: Journalistica : Tidskrift för Forskning i Journalistik
ISSN 1901-6220

Volume: 2011;
Issue: 1;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Artiklen beskriver community’et input.refleXx.dk, der i 2010 indgik som en del af et forsknings- og udviklingsprojekt med blandt andet det formål at undersøge community’ets potentiale til at bidrage med værdiskabende brugerindlæg i det tilknyttede magasin refleXx.dk samt generere input til magasinjournalisternes idé- og researchfase.Med udgangspunkt i Alex Bruns begreb gatewatching diskuteres her, hvorvidt den tætte kobling af community og magasin formår at give brugerne større indflydelse indenfor rammerne af et redaktionelt styret og produceret journalistisk produkt. Det vurderes, at brugere gerne bidrager aktivt som medproducenter og informationssamlere motiveret af muligheden for at påvirke indholdet i et medie. Hos de deltagende journalister synes barrieren for at deltage i og udnytte den åbne samtale med brugerne på community’et derimod større. Artiklen påpeger mulige årsager til denne tilbageholdenhed, herunder de uartikulerede rutiner og metoder samt den selvforståelse som producent og gatekeeper, der udspringer af journalistikkens produktionslogik.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?