Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE STRUCTURE OF BEDII TEXTS IN AZARBAIJAN COMEDY
AZƏRBAYCAN KOMEDİYASINDA BƏDİİ MƏTNİN STRUKTURU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cavanşir YUSİFLİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2508;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: The comedy of Azerbaijan | text | sign | ethnic-cultural system? Structure of comedy. Azərbaycan komediyası | mətn | işarə | etnik-mədəni sistem | komediyanın strukturu.

ABSTRACT
The comedy of Azerbaijan consists, as a literary text of various signs, cultural and social layers. All life of the ethnos, its contradictions, attitude towards the reality, the events being subjected simultaneously to laughter and mourning, flow from infinity to infinity inside this text, i.e. the signs that are active in the ethnic- cultural system. The comedy of Azerbaijan is rich by its content and structure, the space inside this text is large for application of different investigation methods. The comedy of Azerbaijan is formed within a period of our history, when the vision angle of the nation through the literature is changed, the literary process is exposed to many cataclysms and the forms of the European type literature have originated lots of original tendencies. Azərbaycan komediyası, bir mətn kimi ən müxtəlif işarələrdən, mədəni-sosial qatlardan təşkil olunmuşdur. Bu mətnin, deməli millətin həyatında, etnik-mədəni sistemdə fəal olan işarələrin daxilində etnosun bütün həyatı, onun ziddiyyətləri, gerçəkliyə münasibəti, güldüyü və ağladığı nəsnələr sonsuzluqdan sonsuzluğa axır, dayanmır. Azərbaycan komediyası strukturu və janr sferası etibarı ilə zəngindir, orada əm müxtəlif tədqiqat üsullarının tətbiqi üçün məkan genişdir. Azərbaycan komediyası tariximizin elə bir dönəmində formalaşıb ki, millətin ədəbiyyatdan dünyaya baxışı dəyişməyə üz qoyub, ədəbi prosesdə kataklizmlər baş verib, Avropa tipli ədəbiyyat formaları etnik-mədəni sistemin yaşam tərzinin ifadəsində bir sıra orijinal meyllər yaradıb.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona