Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SUID-AFRIKAANSE STAATS- en STAATSONDERSTEUNDE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING (1924-1987)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 19;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: uitgedrukte herinneringe aan die verlede | menslike behoefte aan kennis | Thucydides | die drang na objektiwiteit | eerlik teenoor hulle self | die beskikbare boustowwe | die hoogste graad van objektiwiteit

ABSTRACT
In sy eenvoudigste vorm is geskiedenis uitgedrukte herinneringe aan die verlede wat uit die menslike behoefte aan kennis van die oorsprong van dinge voortspruit. Hierdie uitgedrukte herinneringe is mondeling of skriftelik oorgedra. Reeds in die vyfde eeu voor Christus het die Griekse geskiedskrywer Thucydides (omstreeks 471 v Chr - omstreeks 400 v Chr.), met betrekking tot sy weergawe van die Peloponesiese oorlog (431 v Chr - 404 v Chr.) doelbewus daarna gestrewe om - sover dit moontlik was – die gesketste gebeurtenisse waarheidsgetrou weer te gee. In hierdie opsig het hierdie vroeë geskiedskrywer reeds met faktore soos die drang na objektiwiteit, sowel as met vermydelike en onvermydelike gevoelens van subjektiwiteite te kampe gekry. Die geskiedskrywers wat in die loop van die eeue eerlik teenoor hulle self, die beskikbare boustowwe en die toekomstige lesers sou staan het weliswaar steeds meer en meer besef dat dit onmoontlik was, en nog steeds is, om volslae objektief te wees. Onder die besef moet daar ewenwel terselfdertyd voortdurend na gestrewe word om die hoogste graad van objektiwiteit en die waarheid te verwesenlik.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona