Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sundhedsadfærd influeres af psykosocial sårbarhed - en kvalitativ undersøgelse blandt migrantmænd i Danmark

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Kristiansen | Anna Mygind

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 60;
Date: 2010;
Original page

Keywords: migration | mænd | psykosociale behov | forebyggelse | sundhedsfremme | interviews

ABSTRACT
Introduktion; Grundet øget risiko for visse livsstilsrelaterede sygdomme udgør migranter en vigtig målgruppe for sundhedsfremme- og forebyggelsesinterventioner. Det kan imidlertid være vanskeligt at tiltrække migrantmænd til sådanne interventioner, blandt andet grundet psykosocial sårbarhed. Formålet med undersøgelsen var at opnå indsigt i oplevelsen af psykosocial sårbarhed og betydningen for sundhedsadfærd blandt migrantmænd. Dette gøres via en sekundær analyse af interviewdata vedrørende generelle barrierer for kost- og motionsadfærd blandt denne gruppe. Materiale og metoder; Semi-strukturerede gruppe- og enkeltinterviews blev gennemført med 17 migrantmænd med livsstilsrelaterede sygdomme eller overvægt. Interviewpersonerne boede i København og havde pakistansk, tyrkisk og somalisk oprindelse. Rekruttering foregik via informationsmøder samt ressourcepersoner i to boligområder. Interviewene blev transskriberet og analyseret tematisk. Resultater; En vigtig barriere for sundhedsadfærd var psykosocial sårbarhed relateret til mændenes rolle i familien (oplevelse af fremmedgjorthed og utilstrækkelighed) og deres socioøkonomiske position. Mændene oplever disse psykosociale problemstillinger som mere akutte og væsentlige at håndtere end sundhedsadfærd. Konklusion; Psykosocial sårbarhed udgør en væsentlig barriere for migrantmænds sundhedsadfærd. Psykosociale behov bør derfor indtænkes i interventioner rettet mod migrantmænd.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?